icon
เข้าสู่ระบบ

เราพึ่งพาสิ่งแวดล้อมอย่างไร ชวนนักเรียนช่วยกันคิด!

1732
ภาพประกอบไอเดีย เราพึ่งพาสิ่งแวดล้อมอย่างไร ชวนนักเรียนช่วยกันคิด!

กิจกรรมในวิชาประชากรกับสิ่งแวดล้อม ชวนนักเรียนช่วยกันคิด! เราพึ่งพาสิ่งแวดล้อมอย่างไร ด้วยการให้คำถาม แบ่งกันสืบค้นข้อมูล เลือกตัวอย่างที่น่าสนใจ และพูดคุยเพื่อสรุปความรู้

เราพึ่งพาสิ่งแวดล้อมอย่างไร (วิชาประชากรกับสิ่งแวดล้อม)

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ...

  • บอกประโยชน์และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนของกิจกรรม

  • ให้คำถาม "ถ้านักเรียนเลือกจะไปอยู่ที่ใดของโลกได้ นักเรียนอยากจะไปอยู่ที่ใด" ขั้นนี้จะเป็นการแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสนใจและความสมัครใจ เปิดกว้างให้ตั้งแต่ 1-3 คน (เนื่องจากการเรียนรู้แบบ Online นักเรียนอาจจะสะดวกคุยกันกับเพื่อน หรืออยากทำคนเดียว)
  • จากนั้นให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันจากการปักหมุดเมือง และแนะนำสั้น ๆ ว่าเมืองที่เลือกนั้นมีดีอย่างไร (ในครั้งนี้ใช้ padlet เพราะมีฟังก์ชันปักหมุด พร้อมนำเสนอข้อความ ภาพ ฯลฯ ได้เลย)

  • นักเรียนตอบคำถาม "ทำไมถึงเลือกเมืองดังกล่าว" เพื่อชวนให้นักเรียนคิดว่ามนุษย์เราต้องการอะไรบ้างในการดำรงชีวิต ขั้นน้อยสุดควรให้ไปถึงปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค)
  • นักเรียนช่วยยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม โดยการสืบค้นข้อมูล และนำเสนอภาพประกอบ ให้เหตุผลการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (ขั้นนี้ครูอาจจะให้นักเรียนลองทำเองก่อน แล้วค่อย ๆ ชวนคิดไปถึงเหตุว่าเพราะอะไร ทำไมคนที่นั่นถึงมีวิถีชีวิตแบบนี้ ปล.ใช้ padlet อีกแล้ว ^^)

  • นักเรียนนำเสนอผลงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน (ครูอาจจะต้องเติมเต็มด้วยการชวนนักเรียนคิดถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การปรับประยุกต์ ค่านิยม ฯลฯ)

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

  • สามารถปรับใช้ได้หลายวิชาที่เกี่ยวข้อง และหลายระดับชั้น ลองปรับเครื่องมือ ปรับคำถาม เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน
  • ลองให้นักเรียนทำเองก่อน แล้วค่อย ๆ แนะนำวิธีการเลือกตัวอย่างให้น่าสนใจ พากันคิดหาเหตุผลความเชื่อมโยง
  • กิจกรรมต้องให้เวลานักเรียนได้ระดมความคิด ได้แลกเปลี่ยนพูดคุย เพื่อช่วยกันคิดและสรุปองค์ความรู้

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 7

ชื่อไฟล์​: S__11952132.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 3 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)