icon
เข้าสู่ระบบ

งานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

5241
ภาพประกอบไอเดีย งานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชื่องานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ชุดฝึก แบบเสริมทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสระแก้ว

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อน

ใช้แบบฝึกทักษะและหลังใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โรงเรียนสระแก้วโดยใช้คะแนน (t –test) ประชากรที่ใช้เป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 177 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้ t-test (dependent Samples) ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 พบว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีค่าเฉลี่ย 13.19 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.84 คะแนนสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 19.63 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.34 และจากการทดสอบค่าสถิติ (t – test)  พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: ชื่องานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้น.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 11 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(0)