icon
เข้าสู่ระบบ

เล่านิทานก่อนเรียน

4894
ภาพประกอบไอเดีย เล่านิทานก่อนเรียน

การนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี การนำประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา หรือเรื่องดังติดเทรนด์ในช่วงเวลานั้นๆ และอีกวิธีคือการเล่านิทาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมในครั้งนั้น การเล่านิทานควรใช้เวลาในช่วง 5-10 นาที และควรเตรียมคำถามเพื่อฝึกการมีสติของนร

เล่านิทานก่อนเรียน

ด้วยสอนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับตอนปลายทำให้การใช้เทคนิค "การเล่านิทาน" ไม่ได้ทำบ่อยๆ แต่มีเหตุการณ์ที่นักเรียนทำงานกลุ่มแล้วประสบปัญหาหลากหลายเช่น การนัดประชุมออนไลน์ ความร่วมมือของเพื่อนๆ ทำให้เลือกนิทานมาหนึ่งเรื่องที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ครูอยากสื่อสารเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนตนเอง "เกาลัดรู้จักแก้ไข"


เทคนิคการเล่านิทานที่ดีคือ

 1. เลือกใช้คำง่ายๆ
 2. มีท่าทางหรือภาพประกอบ
 3. เลี่ยงการบรรยายหรือการอธิบายที่ไม่จำเป็น
 4. อ่านโดยใช้น้ำเสียงให้สอดคล้องกับจังหวะอารมณ์ของเรื่อง
 5. การเล่าควรใช้วิธีการล้อมวง หรือการนั่งที่สร้างความใกล้ชิด
 6. ควรมีการสรุปข้อคิด คำคมที่ได้จากเรื่องดังกล่าว

ด้วยไม่มีความชำนาญในการเล่านิทาน ประกอบกับเป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จึงใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเรื่อง "เกาลัดรู้จักแก้ไขปัญหา" แหล่งที่มาคือ youtube

ขั้นตอนสำคัญอยู่ที่ขั้นการตั้งคำถามของครู โดยมีลำดับขั้นของการตั้งคำถามดังนี้

คำถามระดับทั่วไป

เป็นแนวคำถามเพื่อตรวจสอบความสามารถในการฟัง และการมีสติรู้ตัว เช่น

 • เป็นนิทานเกี่ยวกับอะไร
 • มีตัวละครอะไรบ้าง
 • ตัวละครชื่อ "เกาลัด" กำลังจะทำอะไร
 • ตอนจบเป็นอย่างไร

คำถามระดับเชื่อมตนเอง

เป็นคำถามที่กระตุ้นในนักเรียนได้ใช้ความรู้สึกของตนเอง เช่น

 • หากนักเรียนเป็นตัวละครที่่ชื่อ "เกาลัด" นักเรียนจะทำอย่างไรเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้น
 • หากนักเรียนทำเค้กน้ำผึ้งแล้วไม่ประสบความสำเร็จ นักเรียนจะทำอย่างไรต่อไป

คำถามระดับเชื่อมกับผู้อื่น

เป็นคำถามที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน เช่น

 • ถ้านักเรียนเป็นเกาลัดเพื่อทำให้เค้กน้ำผึ้งสำเร็จในครั้งแรก นักเรียนจะทำอย่างไรบ้าง

คำถามระดับการนำไปใช้

เป็นคำถามที่ทำให้นักเรียนคิดเชิงอนาคตเช่น

 • ในการทำงานใดๆให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เราควรดำเนินการอย่างไร

ตัวอย่างคำตอบของนักเรียนระดับชั้นม.2

ประสบการณ์การใช้ "เล่านิทานก่อนเรียน" ที่สรุปได้จากการใช้คือ

 • นักเรียนสนุก และชอบกิจกรรมนี้
 • นักเรียนเปิดไมโครโฟนตอบครูมากขึ้น
 • นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานที่ท้าทายและอาศัยกระบวนการกลุ่ม
รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(2)