icon
เข้าสู่ระบบ

ดีไซน์เนอร์น้อยป้องกันรังสี 🔥🔥🔥

6261
ภาพประกอบไอเดีย ดีไซน์เนอร์น้อยป้องกันรังสี 🔥🔥🔥

จะเป็นยังไงถ้าครูนำรูปแบบการเรียนรู้ STEM Education มาผสมผสานกับการออกแบบการเรียนรู้ด้วย Creative Learning

การจัดการเรียนรู้ รายวิชา เคมี ในหัวข้อ การป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี โดยนำรูปแบบการเรียนรู้ STEM Education มาผสมผสานกับการออกแบบการเรียนรู้ด้วย Creative Learning 


รูปแบบการเรียนรู้ STEM Education ผสมผสานกับการออกแบบการเรียนรู้ด้วย Creative Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้โดยการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น ไปพร้อมกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ซึ่งหัวข้อที่จัดการเรียนการสอน คือ การป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี


วัตถุประสงค์

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายการป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี 

2. ผู้เรียนสามารถตั้งสมมติฐานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และออกแบบทางวิศวกรรมได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม และด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ้น


โดยการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา เกิดการจินตนาการและใช้ความคิดสร้างสรรค์


ชื่อกิจกรรม ดีไซน์เนอร์น้อยป้องกันรังสี

สถานการณ์ คือ ถ้าบริเวณอำเภอพระประแดงของเรามีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ภายในชุมชน วันหนึ่งโรงเรียนวัดทรงธรรมพานักเรียนเข้าไปศึกษาดูงานภายในโรงไฟฟ้า แต่มีเพื่อนๆ บางกลุ่มมีอาการกลัวการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี นักเรียนจะออกแบบชุดป้องกันรังสีออกมาใช้สวมใส่อย่างไร 


เมื่อผู้เรียนทราบปัญหาจึงให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ให้แต่ละกลุ่มออกแบบและประดิษฐ์ชุดที่ใช้ในการสวมใส่เพื่อป้องกันสารกัมมันตรังสี กลุ่มละ 1 ชุด และนำเสนอชุดที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้แนวคิด STEM Education


โดยครูใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน Creative Learning Spiral Canvas ที่ได้วางแผนไว้ คือ


จินตนาการ : ให้นักเรียนรับบทบาทเป็นดีไซเนอร์ออกแบบชุดป้องกันรังสี และการได้ไปทัศนศึกษาในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์


สร้าง : นักเรียนเลือกและออกแบบชุดป้องกันรังสี โดยใช้แนวคิด STEM Education ดำเนินงาน


เล่น : นักเรียนในกลุ่มช่วยกันเลือกวัสดุและวิธีการสร้าง และประดิษฐ์ชุดได้อยางอิสระ


แบ่งปัน : นักเรียนนำเสนอชุดของกลุ่มตนเองที่ได้ออกแบบและประดิษฐ์ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดวิธีการซึ่งกันและกัน


สะท้อน : ครูถามคำถาม สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม ครูเติมเต็มความรู้และเปิดโอกาสให้เพื่อนๆถามคำถามและให้ข้อเสนอแนะ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(1)