icon
profile

ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบ Critical Classroom

4181
ภาพประกอบไอเดีย ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบ Critical Classroom

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารญาณ (Critical thinking skill) เป็นทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูผู้สอนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเรียนรู้เชิงวิพากษ์ในห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารญาณและทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี เพื่อให้ผู้เรียนเป็นประชากรในศตวรรษที่ 21 อย่างสมบูรณ์แบบ

จากการอบรมเชิงปฏิบัติหัวข้อ Critical Classroom ที่จัดขึ้นโดยทีมงาน Inskru เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ทำให้ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของทักษะการคิดอย่างมีวิจารญาณ (Critical thinking skill) ที่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำเป็นจะต้องมี ทั้งนี้ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะนี้คือ "ครูผู้สอน" โดยครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้ค่อยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ยิ่งไปกว่านั้น ครูผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่ปลอดภัย ในที่สุดห้องเรียนแห่งการวิพากษ์ก็จะเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ในระหว่างกิจกรรม Spectrum ทำให้ได้เห็นความคิดและมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่ได้เห็นหรือได้ฟังสามารถเปลียนแปลงความคิดของตัวเอง ทำให้ตนเองปรับวิสัยทัศน์และมุมมองให้กว้างมากขึ้นกว่าเดิม และให้เกิดความตระหนักถึงการเปิดใจและยอมรับความเห็นต่างประกอบกับการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณจากการฟังเรื่องราวต่างๆ ทำให้ได้แนวคิดที่จพนำไปปรับให้ในห้องเรียนของตนเอง

ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาที่ผมรับผิดชอบสอนอยู่ ผมจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมฯ ในครั้งนี้ไปปรับใช้โดยการนำเสนอนิทานอีสปภาษาอังกฤษมานำเสนอในห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับตัวละครและข้อคิดจากเรื่องที่นำเสนอ ในขณะเดียวกัน ครูผู้สอนค่อยๆ ทอดแทรกบทเรียนเช่น คำศัพท์และไวยากรณ์ เป็ยต้น ให้กับผู้เรียน โดยครูมีบทบาทเป็นกระบวนกร (facilitator) ค่อยสนับสนุน ในคำแนะนำ และกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าแแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ครูต้องแสดงตัวเป็นกลางทางความคิดเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกว่าความคิดเห็นที่ตนเองแสดงออกมาไม่มีผิดและไม่มีถูก นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้เกิดการโต้แย้งบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)