icon
เข้าสู่ระบบ

โลกเสมือนจริง(Metaverse)ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

34076
ภาพประกอบไอเดีย โลกเสมือนจริง(Metaverse)ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

เป็นไอเดียการปรับประยุกต์ใช้โลกเสมือนจริง (Metaverse) เพื่อจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยนักเรียนสามารถนำเสนอผลงานที่สร้างขึ้น ให้เพื่อนและครูฟังพร้อมกันทั้งห้อง

โลกเสมือนจริง (Metaverse) ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

Metaverse เป็นคำศัพท์ที่ทุกคนน่าจะได้ยินมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน Metaverse ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะเห็นว่า Metaverse ได้มีการพัฒนาและปรับประยุกต์ให้เข้ากับการดำรงชีวิตในมิติต่างๆ รวมทั้งการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจมากขึ้น

Metaverse มาจากคำว่า Meta และ Verse รวมกัน มีความหมายว่า “จักรวาลที่อยู่เหนือจินตนาการ”  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นโลกอีกใบที่ทำให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผ่านการจำลองเป็นตัวละครต่าง ๆ (Avatar) 

ในเมื่อ Metaverse เริ่มเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตมากขึ้น ครูเองก็ต้องมีการปรับประยุกต์ใช้ เพื่อที่จะทำให้ Metaverse มีประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน และนำมาแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น หากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดใหม่ ทำให้ต้องจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ Metaverse ก็จะเข้าไปเติมเต็มให้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ มีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น


กระบวนการจัดการเรียนการสอน

1. ครูมอบหมายให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน (งานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม)

2. ครูสร้างห้องแสดงผลงาน ในโลกเสมือนจริง ได้ที่ spatial.io หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน spatial ลงในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต

ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน ตามวีดิโอนี้ youtube.com/watch?v=TDdXbEJJFc8

3. ครูสอนวิธีการเข้าใช้งานให้นักเรียนเข้าใจ

4. เมื่อนักเรียนสร้างชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว ให้นำไปแสดงในห้องแสดงผลงาน (ในโลกเสมือนจริง)

5. ครูนัดหมายเวลานักเรียนเพื่อนำเสนอชิ้นงาน โดยให้ทุกคนเข้าไปเจอกันใน spatial.io ที่ครูได้สร้างห้องไว้

6. ครูประเมินชิ้นงานและการนำเสนอตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้


หมายเหตุ ข้อจำกัดของการเข้าใช้งาน spatial.io คือเข้าใช้งานในห้องเดียวกันได้ครั้งละไม่เกิน 50 avatarสิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการทำกิจกรรม

1. ได้ฝึกกระบวนการนำเสนอผลงานในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม

2. รู้จักการเข้าใช้งานโลกเสมือนจริง

3. มีความกล้าแสดงออก

4. รู้จักการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: การนำเสนองาน 3D.mp4

ดาวน์โหลดแล้ว 46 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(11)
เก็บไว้อ่าน
(10)