icon
เข้าสู่ระบบ

ภาพยนตร์การเงินและการลงทุน (Movies-based learning)

11040
ภาพประกอบไอเดีย ภาพยนตร์การเงินและการลงทุน (Movies-based learning)

การพัฒนาการสอนโดยใช้ภาพยนตร์เป็นฐาน (Movies-Based learning) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาพยนตร์การเงินและการลงทุน (Movies-Based learning)

พบว่าการสอนในปัจจุบันยังคงมีการใช้วิธีการสอนแบบบรรยายอยู่ซึ่งทำให้ไม่เกิดความหลากหลายในการจัดการเรียนสอน การจัดการเรียนสอนในปัจจุบันยังคงถูกผูกขาดความรู้โดยครูผู้สอน ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนได้นำวิธีการสอนผ่านการรับชมหนังหรือภาพยนตร์ กระบวนการสอนแบบนี้สามารถที่นำพาผู้เรียนออกจากเรียนไปเรียนรู้สัมผัสจากสถานการณ์จำลองจากตัวอย่างภายในภาพยนตร์ที่ได้แสดงออกมา วิธีการสอนแบบนี้คือ แบบภาพยนตร์เป็นฐาน (Movies-Based learning) เป็นการนำหนังหรือภาพยนตร์มาใช้สอนแทนหนังสือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียนการสอน ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 

.

กิจกรรมหลังการจากการสอนในการลงทุนเสร็จ คุณครูผู้สอนเปิดตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง "วัยรุ่นพันล้าน" เนื่องจากผู้สอนเห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สัญชาติไทย จึงมีความเหมาะสมในการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเป็นเรื่องแรกมากที่สุด ในการให้ผู้เรียนได้รับชมในคาบเรียน หลังจากนั้นครูผู้สอนได้แนะนำภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนให้นักเรียนดูอีกครั้ง คือ วัยรุ่นพันล้าน (Top Secret), รวมพลคนอัจฉริยะ (billionaire boys club),อยากรวยต้องเหนือเกม (The founder) และภาพยนตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน สำหรับใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นอีก

.

หลังจากนั้นให้ผู้เรียนได้กลับไปรับชมภาพยนตร์ตันฉบับที่บ้านของตนเองแล้วจัดทำชิ้นงานของกลุ่มตนเองขึ้นมาเป็นโปสเตอร์วิเคราะห์ภาพยนตร์ เมื่อนักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วให้นักเรียนนำเสนอสิ่งตนเองได้ไปศึกษามาจากภาพยนตร์ผ่านหัวข้อคำถามดังนี้ 

1. ลักษณะนิสัยของตัวละคร ?

2. จุดเริ่มต้นของการลงทุนในภาพยนตร์เป็นอย่างไร ?

3. ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในภาพยนตร์ ?

4. ข้อคิดที่ได้จากการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ ?

5. ในอนาคตของนักเรียนอยากลงทุนแบบไหน คล้ายกับภาพยนตร์หรือไม่ เพราะเหตุใด ?


#ตัวอย่างโปสเตอร์

#ผลงานนักเรียน


สรุปกิจกรรม ภาพยนตร์การเงินและการลงุทน เป็นวิธีการสอนที่ใช้ภาพยนตร์เป็นฐาน (Movies-Based learning) จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือทำ ซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและเป็นการปรับพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมของผู้เรียนต่อไปรีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(6)