icon
giftClose
profile

Let's get dressed

23230
ภาพประกอบไอเดีย Let's get dressed

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแต่งกาย สภาพอากาศ และการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Dressing activities, weather activities, with active learning activities)


การเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ยากและน่าเบื่อสำหรับเด็กๆ


วันนี้จึงขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริง ได้ทบทวนคำศัพท์ บูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม และได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์


ชื่อกิจกรรม Let's get dressed.

วัตถุประสงค์

  1. นักเรียนสามารถบอกชื่อเครื่องแต่งกายเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถพูดและเขียนบรรยายการแต่งกายได้ถูกต้อง
  3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สภาพอากาศให้สัมพันธ์กับการเลือกเครื่องแต่งกายในแต่ละสภาพภูมิอากาศได้เหมาะสม

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

  1. ครูมอบหมายและเตรียมความพร้อมก่อนถึงคาบเรียน ให้นักเรียนเตรียมเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ มาคนละ 5 ชิ้น
  2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ตามความสมัครใจ
  3. นักเรียนสุ่มหยิบบัตรรูปภาพ/บัตรคำศัพท์/ชื่อประเทศ/ เพื่อกำหนดให้แต่ละกลุ่มออกแบบเครื่องแต่งกายตามหัวข้อที่จับได้
  4. แต่ละกลุ่มหาตัวแทนเป็นนางแบบ/นายแบบ สมาชิกในกลุ่มช่วยกันออกแบบเครื่องแต่งกายโดยใช้เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับที่นักเรียนนำมา โดยใช้ประยุกต์แต่งกายให้ตรงตามโจทย์ที่ได้รับ
  5. เมื่อแต่ละกลุ่มออกแบบเครื่องแต่งกายแล้ว ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันสรุปเครื่องแต่งกายที่ใส่ และเขียนบรรยายการแต่งกายลงในกระดาษ
  6. เมื่อทุกกลุ่มทำเสร็จแล้ว ให้นางแบบ/นายแบบเดินนำเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง และพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียน


กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นอย่างมาก เพราะเด็กในวัยมัธยมสนใจเรื่องแฟชั่น ความสวยความงาม เกิดการทำงานเป็นทีม ได้ทบทวนความรู้คำศัพท์ต่างๆ รวมถึงได้วิเคราะห์สภาพอากาศของแต่ละประเทศ เลือกการแต่งกายให้เหมาะสม นักเรียนได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในห้องเรียน เช่นบางกลุ่มเตรียมเสื้อกันฝนมาแต่ไม่ได้ใช้ จึงมีการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นๆ

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ได้พัฒนาทักษะการพูด การคิด ส่งเสริมนักเรียนในหลายๆด้าน

หวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นไอเดียเล็กๆที่สามารถต่อยอดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สนุกและไม่น่าเบื่อ คุณครูท่านใดเคยลองใช้ไอเดียนี้ หรืออยากแนะนำเพิ่มเติม คุณครูยินดีรับฟัง มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ :)

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 5

ชื่อไฟล์​: Let's get dressed.1.JPG

ดาวน์โหลดแล้ว 18 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(1)