icon
giftClose
profile

How to teach students to be effective users of the

5390
ภาพประกอบไอเดีย How to teach students to be effective users of the

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูสิงคโปร์

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพูดคุยในหัวข้อ “How to teach students to be effective users of the English Language” คือ วิธีการในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนให้มีมีประสิทธิภาพ โดยการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นไปอย่างสบายๆส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ ทำให้นักเรียนไม่กลัวว่าสิ่งที่ทำนั้นจะถูกหรือผิด ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจ ชอบและอยากเรียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งการใช้สื่อการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน เช่น เพลง หรือเกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)