icon
เข้าสู่ระบบ

นวัตกรรมการสอนวิทยาการคำนวณ 2

12840
ภาพประกอบไอเดีย นวัตกรรมการสอนวิทยาการคำนวณ 2

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ผ่านแพลตฟอร์ม racha1-Online ข้าพเจ้าได้จัดทำนวัตกรรมการสอนเรื่องยุวกาชาด เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)