icon
เข้าสู่ระบบ

Square Coding Game

19594
ภาพประกอบไอเดีย Square Coding Game

คู่มือการใช้กิจกรรม Unplugged Square Coding Game ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณและจำแนกสมบัติ หาความยาวรอบรูป หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู และรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวของนร.ป.5

คู่มือการใช้กิจกรรม Unplugged Square Coding Game ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณและจำแนกสมบัติ หาความยาวรอบรูป หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู และรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวของนร.ป.5

มาตรฐานการเรียนรู้

ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและนำไปใช้

ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิตและนำไปใช้

ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้และ

แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด

ค 2.2 ป.5/2 จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป

ค 2.1 ป.5/4 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

ว 4.2 ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาการอธิบายการทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

ว 4.2 ป.5/2 ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่ายและตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

จุดประสงค์

1) บอกสมบัติ เข้าใจหลักการหาความยาวรอบรูป และเข้าใจหลักการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได้ (K)

2) จำแนกสมบัติ หาความยาวรอบรูป หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู และรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวได้ (P)

3) นักเรียนสามารถบอกคำสั่งเบื้องต้นในการทำงานแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (K)

4) นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงคำนวณ (P)

5) รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

กติกาการเล่น

1) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน คละตามความสามารถ เก่ง กลาง อ่อน

2) ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย เรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์ ว่าการจะบอกให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรสักอย่างนั้น เราจะต้องป้อนคำสั่งให้ถูกต้อง โดยผู้ป้อนคำสั่งต้องคำนึงว่า คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้ความรู้สึกนึกคิดมาตัดสิน ในการทำตามคำสั่งนั้นได้ ผู้เขียนคำสั่งจึงต้องระวังอย่างมากเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการตีความคำสั่ง หากนักเรียนไม่สามารถอภิปรายได้ครบตามที่กำหนดครูควรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์

3) ในการเล่นเกม Level 1 ครูผู้สอนเป็นผู้วางวางบัตรคำสั่งลงในกระดาน Square Coding Game เมื่อนักเรียนเกิดความคุ้นเคยจากการเล่นใน Level 1 แล้ว ให้นักเรียนร่วมกันวางบัตรคำสั่งลงในกระดาน Square Coding Game ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้

4) ทอยลูกเต๋าเพื่อหากลุ่มที่ได้เล่นก่อน (การกำหนดแต้มสูงได้เล่นก่อน หรือแต้มต่ำได้เล่นก่อน ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

5) ครูทำการคละบัตร Mission Card จำนวน 6 ใบ และให้ตัวแทนนักเรียนเป็นผู้จั่ว เพื่อกำหนดโจทย์ในการเขียนโปรแกรมคำสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปเก็บรูปสี่เหลี่ยมตาม บัตร Mission Card

6) ให้นักเรียนคิดช่วยกันวางแผนการเดินทางไปเก็บรูปสี่เหลี่ยมตาม บัตร Mission Card โดยสมาชิกทุกคนเป็นโปรแกรมเมอร์คอยกำหนดคำสั่งให้กับ

น้องกระป๋องทำภารกิจ โดยใช้บัตรคำสั่งในการเดิน *โดยวางบัตรคำสั่งจากทางซ้ายไปขวาจนครบ และเริ่มจากแถวบนลงด้านล่าง

7) กลุ่มที่ใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดจะเป็นกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุด และกลุ่มที่ใช้บัตรคำสั่งมากกว่าจะได้คะแนนลดลง 2 คะแนนตามลำดับ สำหรับกลุ่มที่ใช้คำสั่งผิดให้ถือว่าไม่ได้คะแนนในการเขียนโปรแกรม

8) เมื่อนักเรียนเก็บรูปสี่เหลี่ยมตาม บัตร Mission Card ได้ครบแล้ว

Level 1 ให้นักเรียนตอบคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมตามบัตร Mission Card

Level 2 ให้นักเรียนหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมตามบัตร Question Card

Level 3 ให้นักเรียนหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมตามบัตร Question Card


ลิงค์รับชมวิดีโอการสอน


youtu.be/XwdBJU7-YbM

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: คู่มือSquare Coding Game+ตัวเกม.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 128 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(2)