icon
giftClose
profile

Active Learning : Food and Drink for Primary 5-6

28629

Active Learning : Food and Drink for Primary 5-6

กิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ที่เด็ก ๆ มีส่วนร่วม ทั้งในการเล่นเกมขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจ และทบทวนความรู้เดิม


เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง และส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก โดยเริ่มจากกิจกรรมง่าย ๆ ไปสู่กิจกรรมที่มีเนื้อหาเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(17)
เก็บไว้อ่าน
(2)