icon
เข้าสู่ระบบ

“สหธรรมนำจิตอาสา พาต้นกล้าทำความดี”

8920
ภาพประกอบไอเดีย “สหธรรมนำจิตอาสา พาต้นกล้าทำความดี”

โครงงานคุณธรรม “สหธรรมนำจิตอาสา พาต้นกล้าทำความดี” >นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงงานคุณธรรม “สหธรรมนำจิตอาสา พาต้นกล้าทำความดี”


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหา

นักเรียนขาดความเป็นจิตอาสา ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นักเรียนไม่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ไม่มีสมาธิในการเรียน ใช้เวลาว่างโดยเปล่าประโยชน์ ทำสิ่งใดโดยขาดสติและไม่สามารถปรับตัวได้เมื่ออยู่ในสังคม มีวิธีการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนการสำรวจคิดวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้หลักคุณธรรมที่ควรใช้ในการดำเนินชีวิต คือ ไตรสิกขา และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และความรู้คู่คุณธรรม มีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน โดยแบ่งเป็น ๔ กิจกรรมคือ จิตอาสารักสะอาด จิตอาสารักษ์โลกจิตอาสาสร้างภูมิคุ้มกัน และจิตอาสาปัญญาธรรม


drive.google.com/file/d/1Zkc_F8-gyp7uUZuOukNjCKlhBxLZ9q9y/view

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)