icon
เข้าสู่ระบบ

3 ภารกิจจิตอาสา พาธรรมนำใจ

10930
ภาพประกอบไอเดีย 3 ภารกิจจิตอาสา พาธรรมนำใจ

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงงานเรื่อง 3 ภารกิจจิตอาสา พาธรรมนำใจ

โรงเรียนบ้านเสี้ยวได้ตระหนักถึงพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและทําความดีถวายเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และตระหนักถึงความสําคัญของจิตอาสา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย และเกิดการพัฒนาตามลําดับเป็นการปลูกฝังและพัฒนาจิตอาสาให้แก่ นักเรียน โดยมีครูหรือผู้ใหญ่คอยดูแลชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง นักเรียนจะได้มีแนวทางเพื่อยึดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสมdrive.google.com/file/d/11tcupqJEkVWDiphWB-29rN5iW9z9NjJo/view

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(1)