icon
เข้าสู่ระบบ

CHEM...แต่ดีย์

42546
ภาพประกอบไอเดีย CHEM...แต่ดีย์

เวอร์ เวอร์ เวอร์ แค่ชื่อบอร์ดเกมก็เวอร์แล้วไหมล่ะคะทุกคนนน มาเปลี่ยนการเรียนเคมีให้มีความเวอร์วังอลังการ สนุกสนาน เฮฮา ปาจิงโกะ ด้วยบอร์ดเกม CHEM...แต่ดีย์ ที่ดี๊ดีจนทุกคนจะต้องอยากเล่นกันเถอะค่ะ

บอร์ดเกม CHEM...แต่ดีย์

พวกเราครู New Gen เล็งเห็นว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการเรียนวิชาเคมี และเห็นว่าการเรียนและการทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาเคมีนั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากธรรมชาติของรายวิชา ความเป็นนามธรรมของเนื้อหา และการจัดการเรียนการสอนที่ขัดแย้งกับธรรมชาติของผู้เรียน ทางผู้จัดทำจึงได้นำสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกม เรื่อง เซลล์กัลป์วานิก เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน และสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้นำการใช้พลังงานสะอาดเข้ามาร่วมกับเนื้อหาของเซลล์กัลป์วานิก และเชื่อมโยงไปยังการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาโดยใช้บอร์ดเกมและสามารถนำมาเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้ ซึ่งการเชื่อมโยงเหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนเกิดความจำระยะยาว โดยบอร์ดเกมนี้จะใช้กับการเรียนรายวิชาเคมี บทที่ 11 เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี(เซลล์กัลป์วานิก) โดยบอร์ดเกมจะมีรายละเอียดดังนี้บอร์ดเกม CHEM...แต่ดีย์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในเนื้อหาของเซลล์กัลป์วานิก ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งกระบวนการทบทวนความรู้เหล่านี้จะอยู่ในส่วนของภารกิจการเปิดการ์ดคำถาม โดยในการ์ดคำถามจะมีคำถามที่ครอบคลุมเนื้อหาของเซลล์กัลป์วานิกทั้งหมด และมีสิ่งที่นำมาประยุกต์ใช้ก็คือส่วนของแบตเตอรี่ในการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ซึ่งพลังงานสะอาดก็ถือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผู้จัดทำต้องการสื่อให้ทุกคนร่วมกันหันมาตระหนักถึงปัญหาการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป หันมาใช้พลังงานทดแทน ซึ่งผู้จัดทำเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เล่นบอร์ดเกมนี้จะได้รับทั้งความสนุกและความรู้ไปพร้อมๆกัน


คลิปวิดิโอการเล่นบอร์ดเกม CHEM...แต่ดีย์

youtu.be/qMAxjb5_Mnkจัดทำโดย

นางสาวจันทร์ทิมา ทองนอก e-mail : 621031605@tsu.ac.th

นางสาวนัซรอ เหมซ๊ะ e-mail : 621031608@tsu.ac.th

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(13)
เก็บไว้อ่าน
(8)