icon
เข้าสู่ระบบ

โลกทั้งใบบนมือเรา

3120
ภาพประกอบไอเดีย โลกทั้งใบบนมือเรา

Concept : โครงสร้างโลก / ทักษะการเรียนรู้ / ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์สู่การนำเสนอ

Concept : โครงสร้างโลก / ทักษะการเรียนรู้ / ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์สู่การนำเสนอ

ขั้นนำ (10 นาที) (เตรียมความพร้อม กระตุ้นความสนใจ)

1.ครูพากิจกรรม “โลกทั้งใบบนมือเรา” โดยแนะนำการใช้ และเปิดโลกด้วย Google Earth พานร ดูภาพรวมๆของโลก หลังจากนั้นให้แต่ล่ะคน แชร์เรื่องโลก ว่ารู้อะไรเกี่ยวกับโลกใบนี้บ้าง(แข่งกันเป็นกลุ่ม เพื่อดูภูมิหลังของ นร)

2.ครูจัดหมวดหมู่คำตอบของ นร ให้เข้ากับองค์ประกอบของโลกทั้ง 4 ธรณีภาค อุทก……..

ขั้นสอน (กิจกรรม) (35 นาที)

Step : P(Predict) ทำนาย เดา เชื่อมโยงความรู้เก่า (5 นาที)

3.ครูกระตุ้นถาม นร ว่า ภายในโลกเป็นไง ทั้งด้านความลึก อุณภูมิ ของแข็ง ของเหลว

4.ครูกระตุ้นตถาม นร ว่า แล้วเราจะลงไปศึกษาได้อย่างไรกัน แล้วครูอธิบาย การใช้คลื่น P คลื่น S เบื้องต้น

Step : L(Learning) เรียนรู้ที่หลากหลาย (10 นาที)

5. ครูจัดฐานการเรียนรู้ในรูปแบบลีลาการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป โดยให้แต่ล่ะกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มล่ะ 2 คน เข้าฐาน 3 ฐานตามสมัครใจรึเพื่อนบังคับมา 555

5.1 ฐานอ่าน คือ ครูหลอกให้ไปช่วยกันอ่านหนังสือเรียนหน้า 25 26 นอกห้องเรียน5.2 ฐานฟัง คือ มาฟังครูอธิบายโดยใช้โมเดลจำลองโครงสร้างโลก (ไอเดียจากวงPLC พี่ยุ้ย พี่อุ๊ และพี่โฟรค์ครูศิลปะช่วยตกแต่งให้)

5.3 ฐานดู คือ ครูหลอกให้ดูคลิปในการอธิบายเรื่องโครงสร้างโลก ขอบคุณคลิป#โครงสร้างของโลก #StartDee

Step : S(Share) แลกเปลี่ยนการเรียนรู้(5 นาที)

6.ครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันว่าแต่ล่ะฐานเกี่ยวเรื่องอะไร ข้อมูลตรงกันไหม พอสรุปได้ว่าอะไร (ช่วงที่ประทับใจสุดที่เห็น นร ได้เล่าได้อธิบายให้เพื่อนฟัง ตอนแรกครูนึกว่าจะเฟลช่วงนี้เพราะไม่เคยฝึกให้นร มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยกัน มีแต่ครูส่งสาร นร รับสารเป็นรายบุคคล)

7.ครูลองสุ่มนร ถามว่าการเรียนรู้แต่ล่ะฐานเป็นอย่างไร และร่วมกันสร้างConceptโครงสร้างโลก

Step : C&E(Check& Explain) ตรวจสอบและนำเสนอความเข้าใจ (10-15 นาที)

8.ครูชวนคิดให้นักเรียนลองเปรียบเทียบโครงสร้างโลกของเราเหมือนกับผลไม้ชนิดใด 

หรือเปรียบเทียบกับอะไรต้องวาดภาพประกอบ พร้อมให้เหตุผล

9.นักเรียนตัวแทนกลุ่มนำเสนอ เพื่อนและครูร่วมให้คะแนนว่า สิ่งที่เปรียบเทียบนั้นพอเป็นไปได้ไหม(ช่วงสนุกสนาน มีทั้งเงาะ ลำไย ผลไม้ต่างที่เด็ก ๆ ช่างจินตนาการและให้เหตุผล) ขอบคุณไอเดียช่วงนี้จากพี่บัสเมืองกำแพงเพชร

ขั้นสรุปสะท้อนการเรียนรู้ (2-5 นาที)

10.ครูและนร ร่วมกันสรุปโครงสร้างโลก

*ขออนุญาต นร ลงรูป /ครูมอสมักชอบทำให้เรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก55555

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(2)