icon
เข้าสู่ระบบ

Hydraulic Random

8754
ภาพประกอบไอเดีย Hydraulic Random

กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มุ่งกระบวนการทำงานเป็นทีมผ่านการแก้ปัญหาโดยสร้างชิ้นงานกลไกที่การทำงานต่อเนื่องกัน (chain reaction) มีการนำความรู้ในเรื่องของไหลจากวิชาฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ และมีการออกแบบชิ้นงานผ่านโปรแกรมประยุกต์จากเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ มาแก้ไขปัญหาตามเงื่อนไขที่กำหนด

นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับโจทย์หลังจากการเรียนบทเรียนของไหลในรายวิชาฟิสิกส์จบ ให้สร้างสรรค์ชิ้นงานที่ชื่อว่า Hydraulic Random (ไฮดรอลิก แรนดอม)ภายใต้เงื่อนไขของภารกิจคือ 1.)นักเรียนต้องออกแบบชิ้นงานที่ติดตั้งบนพื้นที่เคลื่อนย้ายได้ ขนาดเท่ากระดาษ A4 2.)ต้องมีกลไกการทำงานต่อเนื่องอย่างน้อย 5 กลไก 3.) ต้องมีการนำเอาหลักการความรู้ในบทของไหลมาประยุกต์ใช้อย่างน้อย 1 เรื่อง 4.)ภารกิจสำคัญคือการทำให้ลูกโป่งแตก และมีการทอยลูกเต๋า 2 ลูก (แต้มถูกนำมาเป็นคะแนนพิเศษ)

การดำเนินกิจกรรมเริ่มจากการตั้งคำถามหลังเรียนจบในการนำเอาหลักการของไหลมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วเริ่มให้โจทย์ภารกิจ ให้นักเรียนมีการเขียนแนวคิดในการออกแบบกลไกที่นำมาใช้ และปรับปรุงแผนไปสู่การสร้างเเพลนโดยการสร้างตัวอย่างโมเดลชิ้นงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนเรียน มีการนำเสนอเเพลนที่ออกแบบ และให้เวลานักเรียนไปสร้างสรรค์ชิ้นงาน

มีการสอบถามความคืบหน้าติดตามงาน ผ่านภาพถ่ายหรือวิดีโอที่นักเรียนบันทึก และสามารถแก้ไขปรับปรุงแบบได้ก่อนการนำเสนอจริง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการทดลองปรับปรุงและพัฒนางาน กระบวนการทำงานเป็นทีม การระดมความคิด การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จนนำไปสู่ข้อสรุปในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน หลายกลุ่มมีการปรับปรุงพัฒนางานดีขึ้น ลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เรียนรู้ผ่านกระบวนการสะเต็มศึกษาโดยอาศัยความรู้วิชาฟิสิกส์ การคำนวณความน่าจะเป็นจากการทอยลูกเต๋า และการกำหนดสัดส่วนในการออกแบบกับชิ้นงานจริง การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบชิ้นงาน และการสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านกระบวนการทางวิศวกรรม ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนอุตสาหกรรมต่างๆต่อไปในอนาคต


ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม รู้จักการเเก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและนำมาแก้ไข นักเรียนหลายคนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับทีมมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนปกติ


สิ่งที่ครูได้เรียนรู้ กิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องมา ได้เห็นแนวคิดและวิธีการออกแบบและการแก้ปัญหาที่หลากหลายของนักเรียนได้เห็นแนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงกิจกรรมให้ดีขึ้นและต่อยอดแนวคิดจากกิจกรรมเดิมเชื่อมโยงไปสู่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ต่อไปในครั้งหน้าไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 10

ชื่อไฟล์​: nop_eec_show65-01.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 3 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(2)