icon
เข้าสู่ระบบ

I'm an introvert or extrovert ?

13191
ภาพประกอบไอเดีย I'm an introvert or extrovert ?

กิจกรรม I'm an introvert or extrovert ? เพื่อส่งเสิรมให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง (self awareness) เข้าใจในบุคลิภาพภายในของตนเอง และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลเพิ่มขึ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 “การตระรู้ในคุณค่าของตัวเอง”

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “I'm an introvert or extrovert ?

  • รายวิชากิจกรรมแนะแนว รหัสวิชา ก32901
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
  • เวลาเรียน 1 ชั่วโมง
  • ครูผู้สอน นางสาวจันทร์จิรา ยอดศรี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
  • โรงเรียนธัญรัตน์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

(กิจกรรมนี้เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย)


1. มาตรฐาน /ตัวชี้วัด (สาระการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้)

สาระที่ 1  การรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

มาตรฐานที่ 1.1 นักเรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเอง และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ


2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

         การเข้ารู้และเข้าใจในบุคลิกภาพของตนเอง ทั้งบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภายนอกที่เป็นส่วนสำคัญต่อการส่งเสิรมให้บุคคลเกิดการตระหนักรู้ในตนเอง (self awareness) เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลเพิ่มขึ้น

 

3. กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่บทเรียน

คุณครูใช้คำถามเพื่อพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

ตัวอย่างคำถาม เช่น " Personality ในภาษาไทยแปลว่าอะไรค่ะ" / "นักเรียนคิดว่าบุคลิกภาพที่ดีต้องเป็นอย่างไร”/ "นักเรียนรู้หรือไหมว่าบุคลิกภาพ มี 2 ประเภท" / นักเรียนคิดว่าเราจะสังเกตุเห็นบุคลิกภาพภายในของคนอื่นได้อย่างไร / ครูพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอกขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
  • คุณครูแสดงภาพ รูปแบบการใช้พลังงาน

(การใช้พลังงาน คือ หากมนุษย์เปรียบเหม่อนแบตหนึ่งก้อน สิ่งไหนที่เราทำแล้ว เรารู้สึกสูญเสียพลังงานชีวิต ทำให้รู้สึกเหนื่อยใจ อึดอัดใจ)

ครูใช้แบบประเมิน ฉันคือคนเก็บตัวหรือเปล่า ? นักเรียนเริ่มทำแบบประเมิน (ใช้เวลา 10-15 นาที โดยประมาณ)


  • ครูสอบถามคะแนน และอธิบายลักษณะของบุคลภาพแบบ introvert or extrovert


ขั้นที่ 3 สรุปกิจกรรมการเรียนรู้
  • ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม

จากการแปรผล ให้นักเรียนคิดไตร่ตรอง สำรวจภายในกรอบความคิด (Mindset) สิ่งที่นักเรียนทำให้เกิดความรู้สึกด้านลบ และวิธีการที่ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกดีขึ้น มีความสบายใจมากขึ้น จากนั้นนักเรียนบันทึกลงในใบกิจกรรม "ฉันคือคนเก็บตัวหรือเปล่า ?”


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: I'm an introvert or extrovert.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 77 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(4)