icon
เข้าสู่ระบบ

เรียนพุทธศาสนสุภาษิต ผ่านเกมโจรสลัดพุทธศาสนสุภาษิต

21249
ภาพประกอบไอเดีย เรียนพุทธศาสนสุภาษิต ผ่านเกมโจรสลัดพุทธศาสนสุภาษิต

เรียนอย่างไรให้ไม่น่าเบื่อ? เรียนพุทธศาสนสุภาษิต ผ่านเกมโจรสลัดพุทธศาสนสุภาษิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรียนอย่างไรให้ไม่น่าเบื่อ? เรียนพุทธศาสนสุภาษิต ผ่านเกมโจรสลัดพุทธศาสนสุภาษิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จากการสอนแบบปกติกับการนำเกมโจรสลัดพุทธศาสนสุภาษิตไปใช้ในการเรียนการสอน สิ่งที่เห็นได้ชัดมากคือ การสอนแบบปกติหรือการบรรยายเพียงอย่างเดียว นักเรียนไม่ฟัง ไม่สนใจเรียน เล่นโทรศัพท์ แต่เมื่อนำเกมโจรสลัดพุทธศาสนสุภาษิตมาใช้ในการสอน สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้อย่างน่าแปลกใจ (แม้แต่นักเรียนห้องท้าย ๆ ที่สอนยังตั้งใจเรียน และมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ซึ่งแตกต่างจากปกติแบบว้าววววว5555)

ดูวิธีการเล่นได้ที่ https://youtu.be/UDft4A4nvKE (จริง ๆ แล้ววิดีโอมีเสียงประกอบด้วยแต่ตัดเสียงออก)เกมโจรสลัดพุทธศาสนสุภาษิต มีกติกาการแข่งขัน ดังนี้

1)  ครูงรับบทเป็นโจรสลัดยิงเรือ โดยเรือในที่นี้หมายถึงเรือโจรสลัดที่มีนักเรียนทุกคนเป็นลูกเรือ

2)  แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเปรียบเสมือนเรือโจรสลัดหนึ่งลำ

3) กำหนดให้เรือแต่ละลำมีค่าพลังเป็นของตนเอง โดยก่อนเริ่มเกมเรือทุกลำจะมีพลังเท่ากันคือ 100 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ที่ว่านี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างที่เกมดำเนินไป และค่าพลังของเรือทุกลำจะถูกแสดงบนกระดานหน้าห้อง
4) ครูที่เป็นโจรสลัดจะค่อย ๆ ยิงคำถามทีละข้อ ไปที่เรือแต่ละลำ และจะกำหนดเวลาให้ตัวแทนลูกเรือตอบคำถาม เช่น ภายใน 1 นาทีนี้ ถ้าลูกเรือตอบคำถามไม่ได้หรือตอบผิด ค่าพลังของเรือลำนั้นก็จะลดลงทันที โดยมีคำถามดังนี้

 • จงอ่านพุทธสุภาษิต “อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย” ให้ถูกต้อง (อัด-ตา-หะ-เว-ชิ-ตัง-เสย-โย)
 • ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย มาจากพุทธศาสนสุภาษิตว่าอะไร (ปมาโท มจฺจุโน ปทํ)
 • ยกตัวอย่างสถานการณ์ตามพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “ปมาโท มจฺจุโน ปทํ” (เช่น ความประมาทในการขับขี่ยวดยานพาหนะ ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ)
 • อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย แปลว่าอะไร (ชนะตนนั่นแลดีกว่า)
 • จงอ่านพุทธสุภาษิต “ธมฺมจารี สุขํ เสติ” ให้ถูกต้อง (ทำ-มะ-จา-รี-สุ-ขัง-เส-ติ)
 • ธมฺมจารี สุขํ เสติ แปลว่าอะไร (ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข)
 • ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา มาจากพุทธศาสนสุภาษิตว่าอะไร (สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ
 • จงอ่านพุทธสุภาษิต “ปมาโท มจฺจุโน ปทํ” ให้ถูกต้อง (ปะ-มา-โท-มัด-จุ-โน-ปะ-ทัง
 • จงอ่านพุทธสุภาษิต “สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ” ให้ถูกต้อง (สุด-สู-สัง-ละ-พะ-เต-ปัน-ยัง
 • ยกตัวอย่างสถานการณ์ตามพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “ธมฺมจารี สุขํ เสติ” (เช่น การปฏิบัติตนตามศีล 5 การปฏิบัติตนตามธรรม 5 ฯลฯ)


สิ่งที่นักเรียนจะได้จากการเรียนและทำกิจกรรมเกมโจรสลัดพุทธศาสนสุภาษิต

 1. นักเรียนได้รู้ความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต
 2. นักเรียนได้รู้คำอ่านของพุทธศาสนสุภาษิต
 3. นักเรียนได้ฝึกยกตัวอย่างสถานการณ์ตามพุทธศาสนสุภาษิต ซึ่งเป็นการทบทวนความเข้าใจของนักเรียนว่านักเรียนเข้าใจถูกหรือไม่
 4. นักเรียนได้วิเคราะห์ความสำคัญ และวิธีปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต
 5. นักเรียนได้ความรู้ และความสนุกสนานจากการเล่นเกม บรรยากาศห้องเรียนไม่น่าเบื่อ การเรียนโดยใช้เกมซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนชอบเล่นอยู่แล้ว นำมาใช้ในการสอนทำให้นักเรียนจำเนื้อหาได้มากกว่าการเรียนแบบปกติ
 6. นักเรียนได้ทำกิจกรรมแบบกระบวนการกลุ่ม (Group Process) การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์มากที่สุด


คุรครูท่านไหนนำเกมไปใช้แล้วนำมาแลกเปลี่ยนกันได้เลยครับ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: เกมโจรสลัดพุทธศาสนสุภาษิต.pptx

ดาวน์โหลดแล้ว 353 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(6)
เก็บไว้อ่าน
(19)