icon
เข้าสู่ระบบ

แบบจำลองรามเกียรติ์ตอนบทพากย์เอราวัณ

20532
ภาพประกอบไอเดีย แบบจำลองรามเกียรติ์ตอนบทพากย์เอราวัณ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนบทพากย์เอราวัณ กับการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning

รามเกียรติ์ ตอน บทพากย์เอราวัณ ด้วยชุดการสอนแบบ Active Learning โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑. เข้ากลุ่มศึกษา ๒. เนื้อหาทบทวน ๓. ชวนกันเล่นเกม และ ๔. เติมเต็มไอเดีย

โดยจะมีชุด Qr Code แบบเรียนสำเร็จรูปให้สำหรับนักเรียน และครู เพื่อใช้ในการสแกนศึกษาเนื้อหา โดยจะอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง ๔ ชุด (แผนที่ ๑ : เข้ากลุ่มศึกษา , แผนที่ ๒ : เนื้อหาทบทวน , แผนที่ ๓ : ชวนกันเล่นเกม และ แผนที่ ๔ เติมเต็มไอเดีย )


กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๔ หัวข้อ (พอสังเขป)

๑. เข้ากลุ่มศึกษา - ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแบบสุ่ม เพื่อจัดกลุ่ม และเลือกเนื้อหาในการทำงานกลุ่มแบบสุ่ม โดยให้ศึกษาเนื้อหาจาก Qr code ที่กำหนดให้ (แบบเรียนสำเร็จรูป On -Line) ร่วมกันศึกษาและสรุปความรู้ ลงในกระดาษชาร์ตที่กำหนด

๒. คาบต่อไป ทำเช่นเดิมเหมือนข้อที่ ๑ โดย นักเรียนจะต้องสุ่มเลือกกลุ่มใหม่ และเนื้อหาใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะสุ่มได้กลุ่มใหม่ สมาชิกใหม่ และเนื้อหาเรื่องใหม่ (ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างหลากหลาย)

๓. กิจกรรมตามข้อที่ ๑. และ ๒. สำเร็จ จะดำเนินกิจกรรมต่อไป นั่นคือ เนื้อหาทบทวน โดยครูและนักเรียนจะร่วมกันศึกษาเนื้อหาด้วยกันอีก ๑ ครั้ง พร้อมทำชุดแบบฝึกทักษะ On - Line ด้วยเว็บไซต์ Canva

๔. นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม "เอราวัณอลเวง" เพื่อเป็นการทบทวนความรู้

๕. นักเรียนแบ่งกลุ่ม สร้างสรรค์ผลงานตามความถนัด โดยมีแรงบันดาลใจมาจากวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ ตอนบทพากย์เอราวัณ

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(13)
เก็บไว้อ่าน
(4)