icon
เข้าสู่ระบบ

กิจกรรม ศึกษาความเป็นไทยจากเหรียญกษาปณ์

17012
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรม ศึกษาความเป็นไทยจากเหรียญกษาปณ์

เรื่องใกล้ตัวที่ใครหลายคนอาจจะมองข้าม แต่กลับมีที่มาและความน่าสนใจ เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวัดสำคัญผ่านเหรียญกษาปณ์ รายวิชาสังคมศึกษา สาระพระพุทธศาสนา ระดับชั้นป.6

กิจกรรม ศึกษาความเป็นไทยจากเหรียญกษาปณ์

เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากแผนจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ศาสนสถานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ซึ่งในกิจกรรมนี้จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และศึกษาศาสนสถานสำคัญที่ปรากฎบนเหรียญกษาปณ์ไทย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ครับ


ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (เวลา 10 นาที)

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกิจกรรมเกมโดมิโนต่อภาพศาสนสถานสำคัญในศาสนาพุทธ แล้วระบุว่าภาพที่ได้รับเกี่ยวข้องกับเรื่องใดในบทเรียนได้บ้าง

2. ครูอธิบายเกมที่นักเรียนได้รับ และเชื่อมโยงเนื้อหาบทเรียน


ขั้นที่ 2 ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)

3. ครูอธิบายเชื่อมโยงความรู้เรื่องศาสนสถานในศาสนาพุทธ ผ่านสื่อ PowerPoint บัตรเหรียญกษาปณ์ และใบความรู้ เรื่องศึกษาความเป็นไทยจากเหรียญกษาปณ์”

4. นักเรียนทบทวนความรู้ผ่านใบงานที่ 1 โดยครูให้นักเรียนหยิบเหรียญกษาปณ์ ที่ตรงกับภาพโดมิโน่ที่ได้รับและตอบคำถามในประเด็นต่างๆ




ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป เวลา 10 นาที

5. ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและร่วมกันสรุปความรู้ร่วมกัน ผ่านกิจกรรม Quiz เรื่อง ศาสนสถานในศาสนาพุทธ

6. มอบหมายงานให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 ให้เรียบร้อย พร้อมให้ตนเอง และผู้ปกครองได้ร่วมกันประเมินผลงานของผู้เรียน


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนเกิดความตื่นตัว อยากรู้ อยากเรียนมาก โดยเฉพาะการศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดต่างๆที่ปรากฏบนเหรียญชนิดต่างๆ ซึ่งมีที่มาและสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดมากมายที่สอดแทรกในกิจกรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเหรียญกษาปณ์ของตนเองพร้อมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการประเมินชิ้นงานของผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศห้องเรียนเชิงบวกที่ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ฟิลคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับครูสังคมแน่นอนครับ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 10

ชื่อไฟล์​: แจก ใบงานที่ 1 วัดบนเหรียญ.docx

ดาวน์โหลดแล้ว 84 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(6)
เก็บไว้อ่าน
(3)