icon
profile

การใช้สื่อธรรมชาติสำหรับเด็กปฐมวัย

36222
ภาพประกอบไอเดีย การใช้สื่อธรรมชาติสำหรับเด็กปฐมวัย

จัดประสบการณ์โดยใช้สื่อธรรมชาติ ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 3 ซึ่งทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้

การใช้สื่อสร้างสรรค์ คือการเลือกใช้สื่อการสอนที่ดีที่สามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และทักษะในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมาย การวางแผนสร้างสรรค์สื่อการสอนจึงจำเป็นในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กวัยอนุบาลที่เรียนรู้ได้ดีผ่านการลงมือทำ จากการนำสื่อธรรมชาติที่เด็กมีส่วนร่วมในการจัดหานั้นทำให้เด็กมีความสนใจในการเรียนรู้ อีกทั้งการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านสื่อที่เป็นรูปธรรมเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการวางรากฐานให้เด็กได้ฝึกทักษะต่างๆขั้นสูงต่อไป


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(0)