icon
เข้าสู่ระบบ

คณิตศาสตร์ แบบ Unplugged "พิชิตเวลา ด้วยโค้ดดิ้ง"

9131
ภาพประกอบไอเดีย คณิตศาสตร์ แบบ Unplugged  "พิชิตเวลา ด้วยโค้ดดิ้ง"

การจัดการเรียนรู้ Unplugged Coding ในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมเป็นฐาน เรื่อง พิชิตเวลา ด้วย โค้ดดิ้ง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบัน เด็กนักเรียน เริ่มใช้เวลาส่วนใหญ่เสียไปกับการใช้อินเทอร์เน็ต ใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือ การเล่นเกมออนไลน์ จนทำให้เกิดผลเสียต่าง ๆ ตามมา เช่น การขาดความรับผิดชอบต่อการเรียนหรืองานที่ได้รับ การติดโซเชียลเกินไปจนทำให้เกิดโรคทั้งทางร่างกายและจิตใจ ฯลฯ อาจเป็นเพราะ "เวลา" นั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนมีและอาจไม่เห็นคุณค่าแต่จะเห็นคุณค่าเมื่อสายไปเสียแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เด็กนักเรียนไม่เป็นเช่นนั้นจึงต้องพัฒนาเด็กนักเรียนให้เกิดทักษะในการตัดสินใจเลือกว่าอะไรคือสิ่งของที่จำเป็นและสำคัญที่สุดสำหรับตนเอง ด้านการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน การคิดเป็นระบบ และการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เพื่อที่จะได้มีความคิด มีวิจารณา ที่จะบริหารจัดการเวลาของตนเองได้อย่างเหมาะสม

จึงได้นำรูปแบบการสอนแบบ Unplugged Coding ที่ช่วยพัฒนาทักษะในการตัดสินใจเลือกว่าอะไรคือสิ่งของที่จำเป็นและสำคัญที่สุดสำหรับตนเอง ด้านการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน การคิดเป็นระบบ และการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาบูรณาการกับ การสอนให้เด็กนักเรียนได้ทำบันทึกกิจกรรมที่บอกเวลา ของกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ออกแบบเป็นการจัดการเรียนรู้ Unplugged Coding ในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมเป็นฐาน เรื่อง พิชิตเวลา ด้วย โค้ดดิ้ง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อทำให้นักเรียนสามารถมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเวลา ตามวิชา คณิตศาสตร์ แล้วยังได้ ทักษะการคิด การตัดสินใจที่เหมาะสม จากการเรียนรู้แบบ Unplugged Coding


การจัดการเรียนรู้ Unplugged Coding ในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมเป็นฐาน เรื่อง พิชิตเวลา ด้วย โค้ดดิ้ง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง (คาบเรียน) มีรายละเอียดตามแผนการสอนที่แนบไว้


สื่อการสอน ประกอบด้วย

  • วีดิทัศน์ อธิบายกิตการของเกมส์ youtube.com/watch?v=V3ZHsvx30RQ
  • การ์ดกิจกรรม


วิดีทัศน์การจัดการเรียนรู้

youtube.com/watch?v=G2-YrdfI1VE


ผลที่เกิดหลังจากการจัดการเรียนรู้

นักเรียนสามารถทำบันทึกกิจกรรมที่บอกเวลาได้ สามารถเขียนและอ่านเวลาได้ เปรียบเทียบเวลาได้ และที่สำคัญนักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการบริหารเวลามากขึ้น

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง coding พิชิตเวลา ด้วย โค้ดดิ้ง.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 16 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)