icon
เข้าสู่ระบบ

รูปแบบการเรียนรู้ DHARMA MODEL

5691
ภาพประกอบไอเดีย รูปแบบการเรียนรู้ DHARMA MODEL

สาเหตุที่ใช้คำว่า ธรรมะ(DHARMA) เป็นชื่อรูปแบบการเรียนรู้นี้ เนื่องจากคำว่า “ธรรมะ” เป็นคำที่คุ้นเคยกันดีของคนไทย เพราะเป็นคำศัพท์สำคัญในศาสนาพุทธ อันมีที่มาจากภาษาบาลี หมายถึง คุณความดี ความจริงของธรรมชาติ ความจริง ความธรรมดา ซึ่งโดยรวมแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปรัชญาศาสนานั่นเอง

“DHARMA MODEL” เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ข้าพเจ้าคิดค้นขึ้น จากสภาพปัญหาที่พบในชั้นเรียน ต่อการเรียนเรื่อง ศาสนาสากล รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาเหตุที่ใช้คำว่า ธรรมะ(DHARMA) เป็นชื่อรูปแบบการเรียนรู้นี้ เนื่องจากคำว่า “ธรรมะ” เป็นคำที่คุ้นเคยกันดีของคนไทย เพราะเป็นคำศัพท์สำคัญในศาสนาพุทธ อันมีที่มาจากภาษาบาลี หมายถึง คุณความดี ความจริงของธรรมชาติ ความจริง ความธรรมดา ซึ่งโดยรวมแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปรัชญา ศาสนานั่นเอง ข้าพเจ้าจึงต้องการใช้คำว่า “ธรรมะ” เป็นชื่อรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของการเรียนรู้เรื่อง ศาสนา และสื่อให้เห็นว่า คำว่า “ธรรมะ” มีความเป็นสากล ไม่ได้จำกัดแค่ขอบเขตของพระพุทธศาสนาเท่านั้น เปรียบได้กับแก่นของการศึกษาเรื่อง ศาสนาก็มิได้จะจำกัดการศึกษาที่เนื้อหาของศาสนาพุทธเพียงด้านเดียว แต่หากเป้าหมายของการศึกษาเรื่อง ศาสนานั้น มีเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งการจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความเข้าใจถึงความหลากหลายของคนในสังคม อันส่งผลให้คนในสังคมแตกต่างทางความคิด ความเชื่อนั้น จำเป็นต้องเข้าใจในบริบทของศาสนาอื่นๆ อย่างดีเสียก่อน ถึงจะสามารถปฏิบัติตนและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขอย่างแท้จริง ทั้งนี้ตัวอักษร D H A R M และ A มีความหมายดังต่อไปนี้

         D = Diversity เข้าใจความหลากหลายทางความเชื่อของคนในสังคม

H= Honor ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน

A= Active Learning ใช้กระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนรู้

R= Reflect การสะท้อนผลการเรียนรู้

M= Moral สอดแทรกคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้

A= Assessment การประเมินผลอย่างหลากหลาย

เมื่อได้แนวทางในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาแล้ว จึงได้รูปแบบการเรียนรู้ ที่มีชื่อว่า

“DHARMA MODEL” เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ศาสนาสากล รายวิชา สังคมศึกษา โดยนำไปใช้ในการจัดการเรียนสอนทั้งหมด 4 ชั่วโมง คือ

ชั่วโมงที่ 1 - เรียนรู้พื้นฐาน

ชั่วโมงที่ 2 - คิดอ่านองค์ประกอบ

ชั่วโมงที่ 3 - ตรวจสอบคำสำคัญ

ชั่วโมงที่ 4 - อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: รูปแบบการเรียนรู้ DHARMA MODEL ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ศาสนาสากล รายวิชา สังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 10 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(2)