icon
เข้าสู่ระบบ

Walkrally ฐานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

4752
ภาพประกอบไอเดีย Walkrally ฐานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม การทำงานเป็นทีม การปฏิบัติตามกติกา และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมแข่งกับเวลา ผ่านการจัดกิจกรรมฐานความรู้

Walkrally ฐานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูหวีนำไปใช้แล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดี นักเรียนสนุก กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม

การจัดกิจกรรมมีดังนี้

1.แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน คละความสามารถ

2.ครูจัดฐานความรู้ โดยที่ในแต่ละฐานมีใบความรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ***แนะนำครูใช้กระดาษขนาด A3 นักเรียนจะได้เห็นชัดเจนและเคลือบให้สีสดใส***

3. ครูแจกใบกิจกรรมให้สมาชิกในกลุ่ม

4.ครูให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำตอบเขียนลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

5.จับเวลาเข้าฐาน โดยใช้เวลาฐานละ 3-5 นาที แล้วเป่านกหวีดหมดเวลา ให้เปลี่ยนฐานวนไปจนครบทุกฐาน (อาจเปิดเพลงประกอบในการทำกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน และใช้การเปิด-ปิดเพลงเป็นตัวจับเวลาแทน)

6. ครูให้นักเรียนแต่กลุ่มออกมานำเสนอความรู้จากการทำกิจกรรม

7.ครูอภิปรายเพิ่มเติมเพื่อสรุปบทเรียน

..........................................................

📝 แผ่นภาพใบความรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: 1659483986772.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 38 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(6)
เก็บไว้อ่าน
(3)