icon
เข้าสู่ระบบ

บอร์ดเกม ROR Realm of Religion ดินแดนแห่งศาสนา

31246
ภาพประกอบไอเดีย บอร์ดเกม ROR Realm of Religion	 ดินแดนแห่งศาสนา

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน Game Based Learning [GBL]

ROR Realm of Religion ดินแดนแห่งศาสนา การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน Game Based Learning [GBL]

บอร์ดเกมการศึกษา พัฒนาโดยครูเปีย สังคมศึกษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง ศาสนาสากล ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู พุทธ คริสต์ อิสลาม สิกซ์


เป็นเกมที่ครูเปียได้แนวคิดจากเกม ROV จึงได้ลองคิดและออกแบบเกมออนไลน์ให้เป็นแบบออฟไลน์ก่อนว่ามีกลไก และเงื่อนไขอย่างไรบ้าง และได้ปรับเกมสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาสากลเข้าไป ซึ่งผลตอบรับจากนักเรียน ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนสนุกสนาน และอยากเล่นเกมอีกเมื่อจบคาบไปแล้ว นอกจากนี้นักเรียนยังมีผลสัมฟทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการสอนในรูปแบบบรรยาย มีขึ้นตอนและวิธีการเล่น ดังนี้

1 นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นเลขคู่ ตามจำนวนนักเรียนในห้องโดยต้องมี 4 คนขึ้นไป

                 

2 ครูแจกบอร์ดเกม ROR Realm of Religion ดินแดนแห่งศาสนา ให้กับนักเรียน กลุ่มละ 1 ชุด


                  3 ครูชี้แจงกติกา การเล่นบอร์ดเกม และนักเรียนร่วมกันศึกษาวิธีการเล่นภายในกลุ่ม


                  4 นักเรียนจัดอุปกรณ์ในการเล่นบอร์ดเกมให้พร้อมตามตำแหน่งที่ระบุไว้


                  5 นักเรียนเล่นเกมตามกติกา มีการทำงานเป็นทีม แบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มในการศึกษา การ์ดฮีโร่ (บุคคลสำคัญ หรือตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาสากล) การ์ดพลัง (สัญลักษณ์ อาวุธ สิ่งของที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาสากล

                

                  6 นักเรียนสะท้อนความรู้สึก และความรู้ที่ได้จากการเล่นบอร์ดเกม ROR Realm of Religion ดินแดนแห่งศาสนา


                  7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนาของแต่ละศาสนา


วีดีโอวิธีการเล่น youtu.be/KjKhtAFvZDk

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: การ์ดพลัง.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 75 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(22)
เก็บไว้อ่าน
(11)