icon
เข้าสู่ระบบ

ห้องเรียนเสมือนจริง "Ayothaya Metaverse"

18745
ภาพประกอบไอเดีย ห้องเรียนเสมือนจริง "Ayothaya  Metaverse"

สอนประวัติศาสตร์ผ่านโลก Metaverse อาณาจักรอยุธยาผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง "Ayothaya Metaverse" พร้อมแผนการสอน

"ประวัติศาสตร์ ยุคใหม่ นักเรียนไม่เบื่อ"

สื่อการสอนเสมือนจริง Ayothaya Metaverse (อโยธยา เมตาเวิร์ส) พร้อมแผนการสอน

สิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ“เน้นปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ การบูรณาการ”กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ผู้เรียนต้องเรียนรู้และพัฒนา ตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (2) ทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี (3) ทักษะชีวิตและอาชีพ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ของครูสังคมศึกษาจึงต้องมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ Active Learning การสอนประวัติศาสตร์ผ่านสื่อและแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual Classroom) หรือพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ทางประวัติศาสตร์ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญของครูผู้สอนในยุคปัจจุบัน 

ครูผู้สอนจึงต้องประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการ พัฒนาสื่อนวัตกรรมที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุนการเรียนรู้ โดยการพัฒนาสื่อการสอนเสมือนจริง เรื่อง อาณาจักรอยุธยา รายวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Ayothaya Metaverse (อโยธยา เมตาเวิร์ส) ขึ้นเมื่อเข้าสู่โลก Metaverse เราสามารถเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือเหตุการณ์นั้นได้ ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุก กับเรื่องที่กำลังเรียนอยู่มากขึ้น Metaverse มีความหมายว่า “จักรวาลที่อยู่เหนือจินตนาการ” ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นโลกอีกใบที่ทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผ่านการจำลองเป็นตัวละครต่าง ๆ (Avatar) จุดเด่นของการเรียนใน Metaverse คือการจำลองการเรียนรู้โลกเสมือนจริงที่มีการโต้ตอบกันและมีภารกิจงานที่ต้องทำ อาจทำให้ห้องเรียนเป็นเหมือนวิดีโอเกมที่ทำให้นักเรียนรู้สึกกระตือรือร้นที่จะทำงานให้สำเร็จ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา 

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(13)
เก็บไว้อ่าน
(10)