icon
เข้าสู่ระบบ

กิจกรรม ชอบทำในทางที่ผิดชีวิตดิ่งต่ำลงเหว

3340
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรม   ชอบทำในทางที่ผิดชีวิตดิ่งต่ำลงเหว

พระพุทธศาสนา

1. ขอบเขตเนื้อสาระ    

พระพุทธศาสนา

 

2. วัตถุประสงค์ (K-S-A)

        2.1ความรู้ (K)

         สามารถอธิบายถึงโทษของอบายมุข 4 ได้

        2.2 ทักษะ (S)

         ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชื่อมโยง ความสามารถในการแก้ปัญหา ป้องกันตนเองจากการทำผิดได้

        2.3 คุณธรรม (A)

         ตระหนักรู้ถึงโทษอบายมุขและหลีกเลี่ยงไม่นำตนเองเข้าไปยุ่งเกี่ยว

 

3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

        3.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

         ทักทายผู้เรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตร รำไหว้พระสวดมนต์ ฝึกสติด้วยอานาปานสติ

       3.2 ขั้นกิจกรรม

        1.เปิดประเด็นคำถามชวนคิดแล้วบันทึกไว้

        2.แบ่งกลุ่มผู้เรียน

        3.แจกอุปกรณ์

        4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม วาดสิ่งแนวคิดที่ได้

        5.สรุปประเด็น จัดทำแผนผังความคิดเพื่อนำเสนอ

        6.แต่ละกลุ่มนำเสนอ และกระตุ้นให้ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง

        7.ผู้เรียนช่วยกันกำหนดแนวปฎิบัติเพื่อป้องกันอบายมุข

        8.ผู้สอนเติมเต็มในประเด็นที่ขาด พร้อมกระตุ้นให้ผู้เรียนนำเอาไปปรับใช้ในชืวิตประจำวัน

        3.3 ขั้นสรุป

        1.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอแนวทางพัฒนาตนเอง

        2.ผู้เรียนกำหนดแนวทางและวิธีการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

        3.ให้ผู้เรียนจัดทำสมุดบันทึกก่อการดี นำส่งในแต่ละอาทิตย์

4.สื่อ/อุปกรณ์

   1.ปากกาเคมี

   2.กระดาษ A4

   3.กระดาษ flip chart

   4.ดินสอสี

   5.สื่อวิดิทัศน์เรื่องอบายมุข 4

5.การประเมินผล

  - นำเสนอความคิดของตนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   -ความคิดสร้างสรรค์ จากกระดาษ ฟลิปชาร์จ

   -การตอบคำถามในชีวิตจริง -การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นที่ 6 ด้านคุณค่า นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: 073 พระมหารถศรี ติกฺขปญโญ สกลนคร.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 4 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)