icon
เข้าสู่ระบบ

กิจกรรม ค้นหาสาเหตุ

3410
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรม   ค้นหาสาเหตุ

ภาวนา 4กับการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

1. ขอบเขตเนื้อสาระ    

       ภาวนา​ 4กับการแก้ปัญหา​นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์​

2. วัตถุประสงค์ (K-S-A)

        2.1ความรู้ (K)

         นักเรียน​มีความรู้​และความเข้าใจ​เกี่ยวกับ​หลัก​ ภาวนา 4

        2.2 ทักษะ (S)

         นักเรียน​สามารถวิเคราะห์​หาสาเหตุ​และผลจากปัญหา​ของตนเองได้

        2.3 คุณธรรม (A)

         นักเรียน​สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา​ของตอเองได้

3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

        3.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

         นั่งสมาธิ​ 5นาที

       3.2 ขั้นกิจกรรม

         1.ผู้​สอนแบ่งนักเรียน​ออกเป็นกลุ่ม​ กลุ่มละ4 คน​

         2.ผู้สอนแจกปากกาเคมี​ พร้อมกระดาษ​ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม​

         3.ผู้สอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม​ร่วมกันวิเคราะห์​ในประเด็น​ต่อไปนี้​

                   3.1 กายภาวนา(เหตุ)​เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์​

                   3.2 ศีลภาวนา​ (ผล)​การเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์​ส่งผลกระทบต่อนักเรียนอย่างไร​

                   3.3 จิตภาวนา​ (เหตุ)​นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการอะไรที่จะทำให้เกิดการเรียนของนักเรียนดีขึ้น​

                   3.4 ปัญญาภาวนา(ผล)​ เมื่อผลการเรียนดีขึ้นส่งผลต่อนักเรียนอย่างไร

        3.3 ขั้นสรุป

         ผู้สอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสลับกันออกนำเสนอกน้าชั้นเรียนผู้สอนกับนักเรียนสรุปผลร่วมกันจากการเรียนรู้ในครั้งนี้

4.สื่อ/อุปกรณ์

   ปากกา​เคมี​ กระดาษ​

5.การประเมินผล

   การนำเสนอผลงาน​ การตรวจผลงาน


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: 03 พระมหาฉัตรชัย​ จนฺทนนฺโท แพร่.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 4 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)