icon
เข้าสู่ระบบ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน GBL

39121

การหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยใช้เกม

ขั้น1 ขั้นสำรวจความรู้ (Exploring Knowledge)

1. ครูทบทวนการเขียนอัตราส่วนด้วยการเล่นเกมตอบคำถามใน Blooket


ขั้นที่ 2 ขั้นอธิบายกิจกรรม (Explanation)

2.1 บอกชื่อเกมแก่ผู้เรียน โดมิโน่อัตราส่วนที่เท่ากัน

2.2 แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน โดยคละตามระดับความสามารถ เก่ง ปานกลาง และ อ่อน

2.3 แจกโดมิโน่และใบงานให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม

2.4 ให้ผู้เรียนเรียงโดมิโน่ให้ถูกต้อง กลุ่มใดเสร็จก่อนเป็นฝ่ายชนะ


ขั้นที่ 3 ขั้นเล่นเกม (Playing Game)

3.1 จัดสถานที่สำหรับการเล่นเกมให้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการเล่น

3.2 ให้ผู้เรียนเล่นเกมและผู้สอนควบคุมกติกาการเล่นให้เป็นไปตามขั้นตอน

เกมที่ 1 เรียงโดมิโน่ให้ถูกต้อง 

เกมที่ 2 ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องโดยดูโจทย์จากงานนำเสนอของครูแล้วเขียนคำตอบลงบนกระดาน ให้สมาชิกทั้งกลุ่มยืนขึ้นและชูกระดานเมื่อเขียนเสร็จ

ผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และควรบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ เพื่อนำไปใช้อภิปรายหลังการเล่น หรือมอบหมายให้ผู้เรียนบางคนทำหน้าที่ สังเกต การเล่น บันทึกพฤติกรรมและควบคุมเวลาเล่นขั้น 4 ขั้นเสนอความคิด (Creativity)

ผู้สอนสามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอความคิด หรือสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ในการเล่น เช่น การ สร้างกติกาใหม่ที่สนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น การสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเกม หรือกิจกรรมใหม่ๆ เป็นต้น


ขั้น 5 ขั้นอภิปรายหลังการเล่น และสรุปผล (Discussions and conclusions)

5.1 ผู้สอนตั้งประเด็นคำถามเพื่อนำไปสู่การอภิปราย เช่น ผู้ชนะมีวิธีการเล่นอย่างไร ผู้ชนะหรือผู้ แพ้ มีความรู้สึกอย่างไร ผู้ชนะ ชนะเพราะเหตุใด ผู้แพ้ แพ้เพราะเหตุใด

5.2 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับเทคนิคหรือทักษะต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้รับ เช่น ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ อะไรบ้าง ได้พัฒนามากน้อยเพียงใด ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการหรือไม่ มีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง และมีวิธี ใด จะช่วยให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

5.3 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น การทดสอบความรู้ การเขียนแผนผัง ความคิด ร่วมกันสรุป การหาอัตราส่วนที่เท่ากัน

5.4 ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ 4.7

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: อัตราส่วนที่เท่ากัน.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 90 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(3)