icon
giftClose
profile

นักสืบข้ามเวลา

29371
ภาพประกอบไอเดีย นักสืบข้ามเวลา

สืบหาสถานที่ภายในโรงเรียนซึ่งปรากฏในภาพถ่ายเก่า พร้อมช่วยกันอธิบายความเปลียนแปลงและแสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน

นักสืบข้ามเวลา (ประวัติศาสตร์ ป.3)


ตัวชี้วัด

มฐ ส 4.1 ป.3/2 แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ความคิดรวมยอด

การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญในโรงเรียน โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จะทำให้เราทราบความเป็นมาและความเปลียนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนโดยเปรียบเทียบกับภาพถ่ายได้

2. ใช้ภาพถ่ายแสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนได้

3. เห็นความสำคัญของหลักฐานที่ใช้การสืบค้นข้อมูลประวัติและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน

การวัดผลและประเมินผล

1. การถาม - ตอบ

2. การนำเสนอ

 การจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ

- ครูถามนักเรียนว่า ในเมื่อ Time Machine ไม่มีอยู่จริง จะมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้เราสามารถกลับไปเห็นโรงเรียนของเราในอดีตได้

- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-4 คน โดยในกลุ่มคละนักเรียนทั้ง เก่ง ปานกลาง อ่อน

ขั้นสอน

- ครูมอบภาพถ่ายของโรงเรียนในอดีตให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ภาพ จากนั้น ให้แต่ละกลุ่มสวมบทนักสืบ โดยสังเกต ลักษณะ และข้อมูลต่างๆที่ปรากฏในภาพถ่าย เช่น ความเก่าใหม่ของภาพ อาคาร ต้นไม้ ปีที่ถ่าย

- ครูให้ทุกกลุ่มนำภาพถ่ายมาเรียงตามลำดับเวลาก่อนหลัง เพื่อให้เห็นพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน

- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกย้ายกันสืบหาสถานที่ภายในโรงเรียนซึ่งปรากฏในภาพถ่าย

- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ อธิบายให้เพื่อนและครูฟังว่าปัจจุบันโรงเรียนมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างโดยเปรียบเทียบกับภาพถ่ายที่กลุ่มได้รับ โดยมีครูช่วยเสริมความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว


ขั้นสรุป

-นักเรียนร่วมกันสรุปว่าภาพถ่ายในอดีตของโรงเรียนมีความสำคัญอย่างไร และจะมีวิธีการในการเก็บรักษาภาพถ่ายเหล่านั้นอย่างไร 

-นักเรียนและครูถ่ายภาพร่วมกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของโรงเรียนต่อไป

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(6)