icon
เข้าสู่ระบบ

คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ SMILE

4681
ภาพประกอบไอเดีย คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ SMILE

เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SMILE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ"

คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SMILE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนที่ต้องการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ ได้ทราบถึงสิ่งที่ต้องศึกษาและ จัดเตรียมเพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้  ซึ่งคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ประกอบด้วย  คำชี้แจงการใช้ ความเป็นมา  ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน  องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SMILE เผยแพร่.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 27 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)