icon
เข้าสู่ระบบ

ไม้ไอติมเล่าเรื่องประชากร

6051
ภาพประกอบไอเดีย ไม้ไอติมเล่าเรื่องประชากร

ไม้ไอติมที่แปะเป็น แพ เปรียบเสมือนประชาธิปไตยที่ทุกคน มีสิทธิที่จะเอื้อมถึงได้ ไม่ว่าวัยใดควรได้รับความเท่าเทียวกันโดยไม่แบ่งแยกชนชั้น หรือว่าอยู่พื้นที่ใด เป็นคำอธิบายรูปภาพที่ชื่อว่า แพของทุกวัย ซึ่งเป็นการตีโจทย์ที่ว่า “พื้นที่เป็นของทุกคน ทุกวัย”ตามมุมมองของนักเรียน คืออะไร ที่ผ่านการทำ

บันทึกการสอน

ไม้ไอติมที่แปะเป็น แพ เปรียบเสมือนประชาธิปไตยที่ทุกคน มีสิทธิที่จะเอื้อมถึงได้ ไม่ว่าวัยใดควรได้รับความเท่าเทียวกันโดยไม่แบ่งแยกชนชั้น หรือว่าอยู่พื้นที่ใด เป็นคำอธิบายรูปภาพที่ชื่อว่า แพของทุกวัย ซึ่งเป็นการตีโจทย์ที่ว่า “พื้นที่เป็นของทุกคน ทุกวัย”ตามมุมมองของนักเรียน คืออะไร ที่ผ่านการทำกิจกรรม

แนวคิดการสอน : มนุษย์อยู่ร่วมกันในหลากหลายวัย ซึ่งมีความต้องการ วิถีชีวิตที่แตกต่างกันไป หากเราเข้าใจ เห็นความแตกแตกต่างเหล่านี้ ก็จะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ภายได้พื้นที่เดียวกัน (พื้น + คน) ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการคิดถึง เข้าใจและสร้างพื้นที่ร่วมกันกับวัยอื่น ๆ ผ่านไม้ไอติม (ปรับจากครูบัส) https://inskru.com/idea/-M_4iY3ZhJasKZ_WeMj-...

กิจกรรม

ครูพาเข้าใจถึงเรื่องพีระมิดประชากรในแบบต่าง ครูก็แจกไม้ไอติม คนล่ะ 3 แต่ล่ะอันแทนตัวตนของคนแต่ล่ะวัย เพื่อให้นักเรียนได้ คิด วาด และให้ความหมายของแต่ล่ะวัยตามมุมมองของนักเรียน

วัยเด็ก ยกขวดนม / วัยทำงาน ยกขวดสุรา / วัยชรา ยกขวดยา

วัยเด็ก ฟัน 2 ซี่ / วัยทำงาน ฟันเต็มปาก / วัยชรา ฟันหมดปาก

วัยเด็ก รถบังคับ / วัยทำงาน รถของจริง / วัยชรา วีลแชร์

วัยเด็ก พระอาทิตย์ เพราะเปรียบเสมือนความสดใส

วัยผู้ใหญ่ ฝน เพราะ ปัญหาเริ่มรุมเร้าดั่งพายุหมุน

วัยชรา สายรุ้งเพราะมักเกิดหลังฝนเสมือนบั่นปลายชีวิตที่สวยงาม

เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบ จากการคิด การวาด และแสดงออก ถึงมุมมอง ตัวตน วิถีชีวิตของคนต่างวัยกัน ผ่านสายตาของนักเรียนที่ผ่านการทักถอ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกลงบนไม้ไอติม

หลังจากนั้นครูแจกใบงานกลุ่ม โดยให้ในกลุ่มช่วยกันนำไม้ไอติมของแต่ะล่ะคน มาแปะสร้างเป็นภาพ รูป อะไรก็ได้ที่สื่อถึง โจทย์ที่ว่า “พื้นที่เป็นของทุกคน ทุกวัย” ตามมุมมองของนักเรียนพร้อมให้เหตุผลประกอบ (ซึ่งมีมุมมองที่หลากหลาย ทั้งเรื่องการใช้พื้นที่ การใช้ชีวิต สิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียม )

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 26

ชื่อไฟล์​: 300154802_1932295783645211_4489010416453300664_n.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 6 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)