icon
เข้าสู่ระบบ

ทำความรู้จัก Buddy Kru

6440
ภาพประกอบไอเดีย ทำความรู้จัก Buddy Kru

ตัวช่วยสร้างห้องเรียนในฝัน ที่เชื่อมั่นในพลังของคุณครู

Buddy Kru คือ ระบบช่วยเหลือคุณครูในแอปพลิเคชัน LINE ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยวางแผน ช่วยออกแบบ ช่วยวัดผล เพื่อสร้างห้องเรียนให้เป็นไปตามความตั้งใจของคุณครู ขณะใช้งาน คุณครูจะรู้สึกเหมือนมีเพื่อนคุยเรื่องการจัดกิจกรรมการสอน การเตรียมสอน คอยโต้ตอบแบบอัตโนมัติ การใช้งานสะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละสัปดาห์ ไม่รบกวนเวลาการทำงานของคุณครู

Buddy Kru เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จาก insKru ที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ร่วมกันออกแบบขั้นตอนต่าง ๆ ให้คุณครูสร้างห้องเรียนในฝันแบบของตัวเองได้


ทำไมต้องมี Buddy Kru

จากผลสํารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา (Stakeholder) ในการออกแบบ Buddy Kru พบว่าทุกคนมีความต้องการให้ครูสามารถออกแบบการสอนที่สอดคล้องกับสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายห้องเรียนหรือรายบุคคลและมองเห็นว่าหากครูสามารถออกแบบการเรียนรู้เช่นนี้ได้แล้วการพัฒนาส่วนอื่น ๆ ของการศึกษาก็จะตามมาเป็นลูกโซ่ ทำให้เราต้องการช่วยครูให้การจัดการเรียนรู้แบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered) ให้ได้

จากผลการทดลองใช้งาน Buddy Kru ของครูกลุ่มตัวอย่าง เราพบว่าทักษะที่ครูต้องเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางได้สำเร็จ ต้องอาศัย 3 ทักษะที่เป็นพื้นฐานสําคัญ คือ

  1. ทักษะการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ (Participation) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่การเปิดใจ (Opening) และการให้โอกาส (Opportunity) ของครูที่ให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
  2. ทักษะการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมในชั้นเรียน (Classroom social environment) หมายถึง การสร้างปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนกับเพื่อนและครูในชั้นเรียนที่เกิดจากการ สนับสนุนของครู (Teacher support) การส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนระหว่างกิจกรรม (Promoting task-related interaction) และการส่งเสริมการเคารพซึ่งกันและกัน (Promoting mutual respect)
  3. ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (Teacher-student relationships) หมายถึง การสร้างความผูกพันระหว่างคุณครูกับนักเรียน ซึ่งเกิดจากทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อครูในด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) ความรู้สึกว่าครูเป็นที่พึ่ง (Instrumental help) และความขัดแย้งระหว่างนักเรียนกับครู (Conflict)

ซึ่งการพัฒนาทักษะทั้ง 3 ส่วนนี้ครูสามารถทําได้โดยตรงผ่าน Buddy Kru เราหวังว่าจะช่วยคุณครูสร้างห้องเรียนที่เด็ก ๆ สนุก อยากเรียนรู้และคุณครูมีความสุขกับการสอนเด็ก ๆ ไปพร้อมกัน


ขั้นตอนการใช้งาน Buddy Kru

Buddy Kru จะเริ่มจากการชวนครูตั้งเป้าหมาย จากนั้นส่งแบบประเมินให้ลองประเมินตนเอง และให้นักเรียนร่วมประเมินด้วย จากนั้นจึงทยอยส่งต่อไอเดียดี ๆ ให้ตามกำหนดเวลาที่คุณครูเลือกเองได้ ว่าอยากจะกลับมาทบทวนผลลัพธ์ ตกตะกอนความรู้สึกทุก 1 สัปดาห์ หรือ 2 สัปดาห์ตามความเหมาะสมกับจังหวะชีวิต หากยังไปไม่ถึงเป้าหมาย Buddy Kru ก็พร้อมส่งกำลังใจให้ครูอยู่เสมอ

หากต้องการทราบรายละเอียดการใช้งานเชิงลึก เข้าไปดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Buddy Kru ได้ที่นี่

https://inskru.com/idea/-N4BU_PHbhdW55uTEBXD


บันทึกการพัฒนาห้องเรียนได้อย่างเป็นระบบ

ด้วยฟังก์ชันการแสดงผลการพัฒนาห้องเรียนทั้งจากที่คุณครูประเมินด้วยตนเอง และแบบประเมินอัตโนมัติที่ส่งให้นักเรียนได้ทันที ทำให้ทุกประเด็นท้าทาย ทุกความตั้งใจของคุณครูที่เกิดขึ้นในห้องเรียน จะได้รับการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ โดยแบบประเมินจะอิงกับเป้าหมายท่ีคุณครูเลือก จึงตรวจสอบย้อนกลับได้ง่าย เปรียบเทียบผลก่อนและหลังทำภารกิจได้อย่างชัดเจน

Buddy Kru จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคุณครูที่ต้องการลดงานเอกสาร สะสมผลงานอย่างเป็นระบบระเบียบ ในระบบออนไลน์ เพื่อสามารถสืบย้อนที่มาที่ไปของข้อมูลได้อย่างโปร่งใส รวมทั้งยังนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการประเมิน ว PA การประเมินเงินเดือน การวิจัยชั้นเรียนได้ หน้าตาการแสดงผลสวยงาม หากต้องการพิมพ์เป็นเอกสารก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ทันที


ร่วมเป็น 1 ใน 5,000 คน ที่ช่วย insKru วิจัยและพัฒนาเครื่องมือ Buddy Kru

ไม่ต้องทำเอกสาร แค่ลงทะเบียน ทดลองใช้งานได้ทันที

ตอนนี้ Buddy Kru กำลังอยู่ในช่วงของการออกแบบและพัฒนา เพื่อให้สามารถช่วยครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยดำเนินการออกแบบและพัฒนาภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนานิเวศการเรียนรู้ด้วยการคิดเชิงออกแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาสมรรนะของครูและเด็ก” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

📂การที่คุณครูเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนั้น ไม่ต้องทำเอกสาร แค่ลงทะเบียน ทดลองใช้งานได้ทันที ในระหว่างทดลองใช้งาน ทีมงานจะเพียงเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมล สังกัดโรงเรียน ระดับชั้นที่สอน และการกำหนดเป้าหมายต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการใช้ Buddy Kru เท่านั้น 📣ข้อมูลส่วนตัวของคุณครูจะถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล รายงานผลการวิจัยจะนำเสนอเป็นข้อมูลส่วนรวม ไม่สามารถระบุข้อมูลรายบุคคลได้เท่านั้น มั่นใจได้เลยว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณครูเป็นอย่างดี

🙂หากทดลองใช้ไประยะหนึ่งแล้วเปลี่ยนใจ เราไม่ว่ากัน ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ 💓แม้คุณครูจะถอนตัวจากโครงการวิจัยแต่ยังคงสามารถใช้งาน Buddy Kru ได้จนครบระยะเวลา 1 ปีที่ลงทะเบียนใช้งานเลยจ้า

📍ลองเล่นดูว่า BuddyKru เป็นยังไงใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที
https://buddykru5mintrial.paperform.co/

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)