icon
เข้าสู่ระบบ

กิจกรรม FOP Analysis (วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตผ่านถุงขนม)

4425
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรม FOP Analysis (วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตผ่านถุงขนม)

...กิจกรรม FOP Analysis (วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตผ่านถุงขนม) สาระเศรษฐศาสตร์ ป.๕


...โดยกิจกรรมจะให้นักเรียนนำถุงขนมที่รับประทานเสร็จแล้วมาวิเคราะห์หาปัจจัยการผลิต (Factory of production) ๔ ด้านนั่นคือ


1) ที่ดิน

2) ทุน

3) แรงงาน

4) ผู้ประกอบการ


...ซึ่งการเรียนปัจจัยการผลิตแบบเดิม ๆ เรามักเน้นให้นักเรียนท่องจำเป็นส่วนใหญ่ หากเราเปลี่ยนให้นักเรียนนำสินค้าจริง ๆ เช่น ถุงขนม มาวิเคราะห์หาข้อมูลปัจจัยการผลิต นักเรียนจะเห็นภาพ และวิเคราะห์ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้ครูให้ทำแบบช่วยกันวิเคราะห์หน้าชั้นเรียนและวิเคราะห์รายบุคคลด้วย


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(7)