icon
เข้าสู่ระบบ

การเขียนบทความวิจารณ์ ผ่าน..."บทเพลงที่คิดถึง"

4440
ภาพประกอบไอเดีย การเขียนบทความวิจารณ์ ผ่าน..."บทเพลงที่คิดถึง"

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

วิชาเลือกเสรี "การอ่านเพื่อพัฒนาความคิด" ทำให้ได้ตกตะกอนความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้จากการอ่านมาสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาความคิดดังกล่าว และนำมาใช้ประโยชน์ได้


การเขียนบทความวิจารณ์ ผ่าน..."บทเพลงที่คิดถึง"

หากเพลงคือเครื่องบันทึกความทรงจำและความรู้สึกทีี่เคยเกิดขึ้นในชีวิต ช่วงเวลาที่ได้วิ่งเล่นกับเพื่อน ความรู้สึกดี ๆ ที่ได้อยู่กับคนรัก ได้นั่งกินข้าวอร่อย ๆ กับคนในครอบครัว หรือความคิดถึงบ้านที่เกิดขึ้นขณะเรียนอยู่ต่างแดน สิ่งเหล่านี้คงซ่อนไว้ในบทเพลงใดบทเพลงหนึ่งของทุกคน


การนำเรื่องใกล้ตัวอย่างบทเพลงที่นักเรียนชื่นชอบหรือชวนให้หวนคิดถึง มาเป็นเนื้อหาในการเขียนวิจารณ์ จึงเป็นการหยิบยกเรื่องราวใกล้ตัวที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัยและตรงกับความสนใจของนักเรียนอย่างแท้จริง

ขั้นตอน

บทเพลงที่คิดถึง

1. ครูและนักเรียนอภิปรายความรู้เกี่ยวกับการตีความ และการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ผ่านวรรณกรรมรูปแบบต่าง ๆ

บทร้องกรอง

กวีนิพนธ์