icon
เข้าสู่ระบบ

4/7 กับภารกิจของเขา (ภารกิจทบทวนความรู้ฉบับย่อ)

8722
ภาพประกอบไอเดีย 4/7 กับภารกิจของเขา (ภารกิจทบทวนความรู้ฉบับย่อ)

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

ที่มาของการทำภารกิจเกิดจาก

กิจกรรมวอล์คแรลลี่ในแต่ละฐานและครูผู้สอนอยากปรับให้นักเรียนมีพฤติกรรมความมีวินัย ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นจึงมีการคิดภารกิจที่นักเรียนสามารถทำร่วมกันได้ขึ้นมาเป็นข้อๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่นักเรียนได้เรียนไป โดยภารกิจนี้จะมีสถานที่ต่างๆ หรือ การกระทำต่างๆให้นักเรียนทำโดยครูผู้สอนสามารถกำหนดได้ตามขอบเขตและบริบทของห้องเรียนนั้นๆ เช่น เล่นกิจกรรมภายในห้องเรียน นอกห้องเรียน ก็ได้

ขั้นตอน

  1. คิดภารกิจที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชามา ประมาณ 10-15 ข้อ เช่น ไปยกตัวอย่างเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มา 5 ชนิดที่เสาต้นที่ 2 ของห้อง (นักเรียนจะทำภารกิจด้วยตัวนักเรียนเอง)
  2. จัดทำเป็นไฟล์ ปริ้นเอกสาร 1 แผ่น ต่อ 1 กลุ่ม แบ่งกลุ่ม 5-8 คน กำลังพอดีนะครับ เพื่อให้อ่านและทำภารกิจของกลุ่มนั้นๆ
  3. ระหว่างทำกิจกรรมครูผู้สอนเดินตรวจตามกลุ่มและคอยให้คำแนะนำในแต่ละกลุ่มได้

หมายเหตุ ในคาบก่อนทำกิจกรรมสามารถแก้ไขภารกิจเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้นักเรียนได้ครับ

ผลลัพธ์ที่เกิด หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้น

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในภารกิจต่างๆ

นักเรียนสามารถบอกและปฏิบัติตามข้อคำสั่งได้อย่างสุจริต (บอกถึงความมีวินัย ซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ)

นักเรียนได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับรายวิชาภูมิศาสตร์ไปในตัว

บริบท หรือ ข้อเสนอแนะ

คุณครูทุกรายวิชาสามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปปรับประยุกต์เป็นภารกิจของรายวิชาตนเองได้เลยนะครับ (โหลดนำไปปรับแก้ได้ แบ่งปันกันครับ)

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 5

ชื่อไฟล์​: ภารกิจ.pptx

ดาวน์โหลดแล้ว 38 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(2)