icon
เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมโปรเจคเตอร์แสงแดด วิชาวิทยาศาสตร์

3860
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรมโปรเจคเตอร์แสงแดด วิชาวิทยาศาสตร์

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

การเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4 เรื่องตัวกลางของแสง

  • ตัวกลางโปร่งใส
  • ตัวกลางโปร่งแสง
  • วัตถุทึบแสง

ขั้นตอน

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เรียนเนื้อหา โดย