icon
เข้าสู่ระบบ

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

ที่มาของไอเดียเกิดจากการกิจกรรม ม.6 อยากเรียนที่มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากๆ จึงเขียนคำว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU ลูกช้าง ลงบนปกสมุดและหนังสือ จึงมีไอเดียว่าหากเราสนใจสิ่งใด ชอบสิ่งใด แล้วเราเห็นสิ่งนั้นบ่อยๆ จะทำให้เรามีพลังและกำลังใจในการไปถึงเป้าหมายนั้น ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นแบบ Active Learning เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างความรู้ใหม่ พร้อมทั้งการสะท้อนคิดของนักเรียน การแลกเปลี่ยนแนวคิด การสะท้อนความเป็นตัวตนผ่านปกสมุดที่ตนเองออกแบบ เพื่อทำให้รู้ว่าตนเองชอบอะไร สนใจสิ่งใด และถนัดด้านไหนแล้วนำไปสู่การวางแผนชีวิตในอนาคต

ขั้นตอน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

G : GATHERING

นักเรียนรวบรวมข้อมูลจากการ สำรวจตนเอง

ด้านความสนใจ ความถนัด การศึกษาต่อ และอาชีพ


P : PROCESSING

นักเรียน วิเคราะห์ตนเอง ผ่าน Thinking Map ในสิ่งที่ตนเองสนใจ ถนัด ตามหัวข้อที่กำหนด


A1 : APPLYING 1

นักเรียน ออกแบบปกสมุด ที่สะท้อนถึงความเป็นตนเอง เพื่อนำสู่การวางแผนการศึกษาต่อและอาชีพในอนาคต


A2 : APPLYING 2

นำเสนอหน้าปกสมุดของตนเอง My show ว่าปกสมุดสามารถบ่งบอกความเป็นตัวเอง ความสนใจ ความถนัด และการวางแผนอนาคตได้อย่างไร


S : SELF-REGULATING

เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการออกแบบสมุด พร้อมทั้งเผยแพร่ลงบนสื่อสังคมออนไลน์

ผลลัพธ์ที่เกิด หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้น

🥳หลักการจากรายวิชา

การทำความเข้าใจตนเอง ในด้านความสนใจ

ความถนัด จะทำให้นักเรียนวางแผนอนาคตได้


🥳จุดเด่นและความแปลกใหม่

ปกสมุดไม่มีซ้ำแต่ละคนมีสไตล์ มีความ

สนใจ ความถนัดในแบบของตนเอง


🥳ประโยชน์ของผลงาน

การออกแบบปกสมุดในแบบที่เป็นตัวเอง ทำให้นักเรียนได้สำรวจตนเองถึงความชอบ ความถนัด ความสามารถ และเป็นการวางแผนอนาคตทางด้านการศึกษาต่อและอาชีพได้


🥳แนวทางการพัฒนาต่อยอด

ต่อยอดไปสู่การออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน และนำไปสู่การออกแบบเส้นทางชีวิตของตนเอง

บริบท หรือ ข้อเสนอแนะ

นักเรียนได้คิด ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนมีความภูมิใจและรักษาผลงานของตนเอง อีกทั้งทำให้ครูได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถติดตามผลงานนักเรียนเพิ่มเติมได้ที่ เพจ ห้องแนะแนว by Kru Apple : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064389955876

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 8

ชื่อไฟล์​: ปกสมุดสะท้อนตัวตน.png

ดาวน์โหลดแล้ว 64 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(3)