icon
giftClose
profile

มุมมองของชนชั้นนำสยามที่มีต่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

9821
ภาพประกอบไอเดีย มุมมองของชนชั้นนำสยามที่มีต่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

ประเด็นศึกษาย่อยในหัวข้อ "บทบาทและสถานะของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในประวัติศาสตร์ไทย"


รายวิชา ส30266 ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์


หลังจากที่อภิปรายร่วมกันจบในส่วนของที่มาและบทบาทของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แหล่งต่าง ๆ

วันนี้มาต่อกันในส่วนของกิจกรรมกลุ่มที่ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมุมมองของชนชั้นนำสยามที่มีต่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม คือ รัชกาลที่ 1-3 รัชกาลที่ 4-5 และรัชกาลที่ 6-7 โดยมีคำถามสำคัญในการศึกษาค้นคว้าและการนำเสนอ คือ

  1. ในช่วงเวลาดังกล่าวชนชั้นนำของสยามมีมุมมองอย่างไร
  2. มีหลักฐานใดบ้างที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว
  3. นักเรียนคิดว่าหลักฐานที่นำมาใช้สนับสนุนนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด

ในคาบถัดมาครูผู้สอนให้นักเรียนนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า โดยผู้นำเสนอ ครูผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเพื่อสรุปในแต่ละประเด็น ซึ่งในคาบนี้ต้องยอมรับว่าในฐานะครูผู้สอนก็ค่อนข้างเซอร์ไพรซ์อยู่พอสมควร เนื่องจากนักเรียนมีการเตรียมความรู้ในการนำเสนอมาได้อย่างน่าสนใจ สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนได้มีการเตรียมตัวในการนำเสนอและการอภิปรายมาเป็นอย่างดี
จุดเด่น

  • การจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าจากหลักฐานทางชั้นต้นและชั้นรอง ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์
  • ผู้เรียนมีการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอมาเป็นอย่างดี มีการย่อยเนื้อหา และสรุปข้อมูลเป็นประเด็น ทำให้เห็นภาพของสิ่งที่นำเสนอได้อย่างชัดเจน
  • รูปแบบกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำงานและส่งเสริมทักษะกระบวนการกลุ่ม

จุดควรพัฒนา

  • นักเรียนบางกลุ่มมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าที่แตกต่างกัน ตลอดจนการวิเคราะห์หลักฐาน ซึ่งอาจตีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้ใจความที่ถูกต้องสมบูรณ์
  • ครูผู้สอนควรกำหนดเวลาในการนำเสนอให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถกระชับเวลาและสรุปประเด็นได้อย่างทันเวลา

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: 319505038_3427194047556931_6531643065159948937_n25752.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 36 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(0)