icon
เข้าสู่ระบบ

PBL โมเดลเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีเด็กปอเนาะ

930
ภาพประกอบไอเดีย PBL โมเดลเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีเด็กปอเนาะ

กิจกรรมการเรียนรู้นี้ เป็นกิจกรรมชุมนุมสังคมศึกษา ที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการจัดสรรที่ดิน 30 : 30 : 30 : 10 สำหรับการทำนา การทำไร่สวน การทำบ่อปลา และที่อยู่อาศัยกับพื้นที่เลี้ยงสัตว์ โดยต้องการให้นักเรียนเข้าใจหลักการทฤษฏีผ่านองค์ความรู้ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ควบคู่ความรู้และคุณธรรมโดยการออกแบบโมเดลหรือแบบจำลองอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING) ซึ่งจะมีครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำตลอดการจัดทำโมเดล


ขั้นตอนการจัดทำโมเดล

1. ครูที่ปรึกษาประชุมวางแผนร่วมกันกับนักเรียน


2. นักเรียนร่วมกันออกแบบ พร้อมนำเสนอร่างโมเดล


3. สร้างฐานโมเดลขนาด ขนาด 70 x 70 ซ.ม.


4. ใส่แผ่นโฟมอัดเรียบลงในฐานโมเดล


5. ปั้นบ่อปลาด้วยดินน้ำมัน พร้อมระบายสี


6. ติดแผ่นหญ้าเทียมด้วยกาวซิลิโคน


7. ทำทางเดินเท้าโรยด้วยทรายและหิน


8. นำโมเดลต่าง ๆ มาจัดตกแต่ง พร้อมใส่เทียนเจลลงในบ่อปลา9. เก็บรายละเอียดของโมเดลให้สมบูรณ์


10. ผลงานโมเดลจำลองเสร็จสมบูรณ์


รูปภาพผลงานเพิ่มเติม

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)