icon
เข้าสู่ระบบ

Timeline History ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3602
ภาพประกอบไอเดีย Timeline History ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้น ม.4 ครูให้นักเรียนร่วมกันเรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ ที่เริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงยุคปัจจุบัน โดยนักเรียนจะต้องสืบค้นเหตุการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยตนเอง แล้วนำมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันกับเพื่อน ๆ ดังนี้

1. ระบุวัน เดือน ปี หากไม่มีให้ระบุเป็นสมัยของเหตุการณ์

2. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร

3. แนบรูปภาพ วิดิโอ หรือเว็บไซต์ของเหตุการณ์

4. ให้เลือกสีของโพสต์อิท เพื่อบ่งบอกถึบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าเป็นอย่างไร


สีเขียว แทนด้วยความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมความร่วมมือและสานผลประโยชน์ต่อกัน

ตัวอย่าง การเจริญสัมพันธไมตรีในสมัยอยุธยาสีดำ แทนด้วยความสัมพันธ์ที่คลุมเครือ อาจมีเงื่อนงำ ไม่แน่ใจว่าดีหรือไม่ดี

ตัวอย่าง คดีเพชรซาอุสีแดง แทนด้วยความสัมพันธ์คู่กรณีความขัดแย้ง ความบาดหมาง หรือการต่อต้าน

ตัวอย่าง กรณีพิพาทเขตพรมแดนเขาพระวิหารไทย - ลาว


การใช้เส้นเวลาประวัติศาสตร์ จะช่วยให้นักเรียนเห็นลำดับพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผ่านการฝึกคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ บางเหตุการณ์อาจส่งผลไปยังอีกเหตุการณ์หนึ่ง ทั้งในเชิงความร่วมมือหรือความขัดแย้ง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเหตุกาณ์การเมืองไทยและตระหนักรู้ในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้

ดูเพิ่มเติมได้ที่ padlet.com/6081116034/urxlqufggfcb8ryp

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)