icon
เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมการค้นหาตนเอง แบบ SUK-D

27262
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรมการค้นหาตนเอง แบบ SUK-D

ครูแอปเปิ้ล 🍎 ตั้งใจทำเพื่อนักเรียน ครูแนะแนว ผู้ที่สนใจ นำนวัตกรรมไปใช้เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ 💗🙇🏻‍♀️ เรามาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันกันนะคะ 🎀 1. สาระสำคัญ ความรู้ทั้งหลายบนโลกใบนี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ แต่การรู้จักตัวเองนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การสนับสนุนให้นักเรียนได้รู้จักตัวเอง ได้ค้นพบตนเอง จะช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนและออกแบบชีวิตของตนเองได้ตรงตามกับความถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพของตนเอง เพราะฉะนั้นนักเรียนจึงควรฝึกวิเคราะห์ตนเอง เพื่อการทำความรู้จักตนเอง นำไปสู่การค้นพบตนเอง และสามารถนำข้อมูลที่ได้นั้นไปวางแผนและออกแบบถนนชีวิต ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคมได้ เพราะการออกแบบเส้นทางชีวิตหรือถนนชีวิต จะช่วยให้นักเรียนมีแนวทางและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการใช้ชีวิตต่อไป 2. มาตรฐานการแนะแนว มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้เรียนสามารถศึกษาวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านอาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านส่วนตัวและสังคม 3. จุดประสงค์การเรียนรู้ - ระบุความถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน - วางแผนและออกแบบชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพของตนเอง 4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการคิด 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ - มุ่งมั่นในการทำงาน ครูให้นักเรียนนำใบงาน เรื่อง การค้นหาตนเอง แบบสุขดี (SUK-D) กลับไปทบทวน วิเคราะห์ตนเอง ตกแต่งเพิ่มเติม นักเรียนสามารถเลือกรูปแบบในการออกแบบได้ตามความถนัดและความสนใจ และให้นักเรียนนำใบงานนี้มาประกอบการเรียนในคาบเรียนแนะแนวคาบต่อไป ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ 🙇🏻‍♀️ สามารถให้ข้อเสนอแนะและให้คำแนะนำได้นะคะ 🎀 ขอบคุณค่ะ 🍎

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 4

ชื่อไฟล์​: คำอธิบาย.png

ดาวน์โหลดแล้ว 300 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(5)
เก็บไว้อ่าน
(2)