icon
เข้าสู่ระบบ

⭐สื่อการสอน รู้จักและจัดการอารมณ์และความคิดของตัวเอง

10104
ภาพประกอบไอเดีย ⭐สื่อการสอน รู้จักและจัดการอารมณ์และความคิดของตัวเอง

สื่อการเรียนการสอนชุดนี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก เข้าใจและสามารถจัดการอารมณ์ความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรม ซึ่งเป็นความท้าทายของนักเรียนในยุคปัจจุบัน แรกเริ่ม สื่อการเรียนชุดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในวิชาสุขศึกษาสำหรับ ม.2 แต่หลังจากได้สอบถามคุณครูในกลุ่ม Facebook ก็พบว่ามีโอกาสที่จะนำไปใช้ในวิชาแนะแนวหรือคาบ Home Room ในระดับมัธยมต้นได้เช่นกัน จึงอยากจะขอมาเล่าให้คุณครูที่สนใจเรื่องสุขภาพจิตของนักเรียนได้ฟังกันและหวังว่าคุณครูจะได้ลองนำไปใช้และให้ Feedback เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นครับ


สื่อการเรียนการสอนชุดสามารถใช้สอนได้ 2 คาบ ประกอบไปด้วย

1.สไลด์ Powerpoint

2.ใบงาน

3.แผนการสอนอย่างละเอียด


คาบที่ 1 : การรู้จักตัวเอง (Self-Awareness)

เริ่มต้นจากการให้นักเรียนได้เรียนรู้ "ชื่อ" ของอารมณ์ เพราะเมื่อรู้จักชื่อของอารมณ์แล้ว ก็มีแนวโน้มที่จะจัดการได้ง่ายกว่าหลังจากนั้นให้นักเรียนได้สำรวจความสัมพันธ์ระหว่าง ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม โดยใช้สถานการณ์ที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันโดยมีใบงานที่สามารถพิมพ์มาใช้ได้ทันทีครับคาบที่ 2 : การจัดการตนเอง (Self-Management)

นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการตัวเองเบื้องต้นเมื่อเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่สบายตัวไม่สบายใจ

หลังจากนั้นเป็นบทเรียนต่อเนื่องจากคาบที่ 1 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรม โดยในคาบที่ 2 นี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ในการปรับมุมมองและจัดการกับตัวเองในมุมที่หลากหลายขึ้นโดยมีใบงานที่สามารถพิมพ์ไปใช้เช่นกันครับ


โดยสื่อทั้งหมดรวมถึงแผนการสอนรวมอยู่ใน Link นี้นะครับ bit.ly/GFSELP1

หากมีข้อสงสัยหรืออยากให้เล่าเพิ่มเติมสามารถติดต่อผมได้ที่ facebook.com/thitirerk นะครับ


มาช่วยให้เด็กๆ รู้จักและจัดการใจตัวเองด้วยกันนะครับ :)

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(1)