icon
เข้าสู่ระบบ

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

พระพุทธศาสนาที่เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของนักเรียนในหลายด้าน ซึ่งด้านความรักก็เป็นอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น คำว่าความรัก ในแง่ของพระพุทธศาสนา มีทั้งความรักต่อพ่อแม่ ความรักต่อเพื่อน ความรักฉันสามี ภรรยา ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสังคมมากยิ่งขึ้น  

ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู้

    ขั้นที่ 1 ขั้นนำเสนอกรณีปัญหา (10 นาที)

1)     สร้างบรรยากาศให้ส่งเสริมการเรียน เช่น กล่าวทักทายนักเรียน สอบถามทบทวนความรู้ เรื่อง เนื้อหาที่ได้เรียนในคาบก่อน

2)     เปิดคลิปวิดีโอ เรื่อง ทำไงดีครับกำลังชอบคนหนึ่งครับ (รักในวัยเรียน)

จาก  https://youtu.be/ab2LL-GSBVo เวลา 4.30 วินาที 

3)     เปิดโปรแกรม Padlet ให้นักเรียนแต่ละคนตอบว่า หลังจากการดูคลิปแล้ว นักเรียนเห็นอะไรบ้าง โดยเลือกมา 1 ข้อ ที่ตรงกับนักเรียนมากที่สุด โดยให้เวลาเขียน 2 นาที (แนวคำตอบ : ความรักในวัยเรียน, ปัญหาผู้ใหญ่ไม่ให้มีความรัก, กลัวเสียการเรียน)

4)     ครูเช็คคำตอบของนักเรียน ก่อนจะช่วยกันจัดหมวดหมู่ของปัญหาที่นักเรียนได้เขียนลงในโปรแกรม Padlet

ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงจุดยืน ร่วมกับเทคนิคผังมโนทัศน์ (10 นาที)

5)     หลังจากจัดหมวดหมู่แล้ว ให้นักเรียนที่มีหมวดหมู่ปัญหาใกล้เคียงกันมาอยู่รวมกลุ่มกัน ตามหมวดหมู่ของปัญหาที่นักเรียนได้เขียนตอบในโปรแกรม โดยครูพยายามจัดกลุ่มคำตอบให้เป็นประมาณ 5 กลุ่ม ใช้เวลา 2 นาที

6)     นักเรียนในแต่ละกลุ่ม จะต้องอธิบายว่า “หากเรามีแฟน เราจะปฏิบัติต่อแฟนอย่างไร ให้ความรักอยู่ได้อย่างยาวนาน” ซึ่งแต่ละกลุ่มให้ส่งตัวแทนออกมาสุ่มลักษณะแฟนที่กลุ่มตัวเองจะได้รับ ใช้เวลาในขั้นตอนนี้ 3 นาที

7)     นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับใบความรู้ เรื่อง หลักธรรมกับความรัก ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้ใบความรู้ 2 ชุด โดยใบความรู้แต่ละใบจะมี qr code ให้นักเรียนแสกนอ่านในรูปแบบออนไลน์ เพื่อช่วยกันเลือกว่า กลุ่มของตนจะใช้หลักธรรมใด ในการแก้ปัญหาที่กลุ่มของตนได้เขียนไว้ ให้เวลานักเรียนศึกษาเป็นเวลา 5 นาที

ขั้นที่ 3 ขั้นทดสอบจุดยืน (20 นาที)

8)     หลังจากศึกษาใบความรู้แล้ว ให้นักเรียนเลือกหลักธรรมที่จะใช้ในการสร้างความรักของนักเรียน โดยนักเรียนจะต้องนำหลักธรรมที่จะมาใช้ พร้อมเขียนลงในกระดาษปรู๊ฟ ในรูปแบบของ        ผังมโนทัศน์

9)     แต่ละกลุ่ม เตรียมนำเสนอวิธีการของกลุ่มตนเอง ให้กลุ่มอื่น ๆ ได้ฟัง โดยแต่ละกลุ่มมีเวลาโฆษณาให้กลุ่มอื่นฟัง กลุ่มละ 1 นาที ซึ่งนักเรียนจะต้องบอกแนวทางการสร้างความรักของกลุ่มตนเอง ให้กลุ่มอื่นคล้อยตามให้ได้


    ขั้นที่ 4 ขั้นขัดเกลาหรือปรับค่านิยม (5 นาที)

10)     ผู้สอนสรุปแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มว่ามีวิธีการอย่างไร พร้อมอธิบายหลักธรรมที่แต่ละกลุ่มนำมาใช้ พร้อมอธิบายข้อดีข้อเสียของแต่ละกลุ่ม และกล่าวชื่นชมนักเรียน


   ขั้นที่ 5 ขั้นตรวจสอบและยืนยันจุดยืน (5 นาที)

11)     นักเรียนแต่ละกลุ่มเมื่อทำผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำผลงานของกลุ่มตนเอง ไปติดที่กระดาน แล้วให้นักเรียนภายในห้องไปเดินดูวิธีการเพิ่มเติม แล้วให้เลือกว่านักเรียนจะเลือกวิธีการสร้างความรักแบบใด ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีสิทธิเลือกได้คนละ 1 วิธี โดยสามารถเลือกวิธีการของกลุ่มตนเองได้ กลุ่มใดที่มีคนเลือกมากที่สุด จะได้เป็นกลุ่มนักสร้างความรักสุดแสนประทับใจ ซึ่งจะได้สิทธิพิเศษ 1 อย่างจากครู ซึ่งเป็นการ์ดที่สามารถนำไปใช้ในคาบเรียนถัดไปได้ โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ ว่าอยากจะได้การ์ดอะไร แล้วสามารถใช้ตอนไหนก็ได้ตามที่ต้องการ


ผลลัพธ์ที่เกิด หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้น

นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงาน (แผนผังความคิด) ออกมาได้อย่างน่าสนใจ และสามารถสร้างวิธีการที่แปลกใหม่ออกมาแก้ปัญฆาได้อย่างเหมาะสม

บริบท หรือ ข้อเสนอแนะ

สำหรับกิจกรรมนี้ เมื่อนำไปใช้แล้ว นักเรียนก็เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และได้เสนอแนวทางการนำหลักธรรมไปปรับใช้ โดยผม ได้เลือกหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับความรัก มาให้นักเรียนศึกษา และปรับใช้ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และนำไปปรับใช้ได้ทันที

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: หลักธรรม.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 16 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(3)