icon
เข้าสู่ระบบ

หลักธรรมกับการทำมาหากิน

2141
ภาพประกอบไอเดีย หลักธรรมกับการทำมาหากิน

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน โดยเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ และนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ให้ถูกต้องกับบริบทของชีวิตประจำวันของนักเรียนให้ถูกต้อง  

ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู้

    ขั้นที่ 1 ขั้นนำเสนอกรณีปัญหา (10 นาที)

1)     สร้างบรรยากาศให้ส่งเสริมการเรียน เช่น กล่าวทักทายนักเรียน สอบถามทบทวนความรู้ เรื่อง เนื้อหาที่ได้เรียนในคาบก่อน

2)     เปิดคลิปวิดีโอ เรื่อง "เงินเฟ้อ" ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทย ปี 65 ? : จับสัญญาณเศรษฐกิจ

จาก  https://youtu.be/UVsdC2aet1M เวลา 4.43 วินาที 

3)     เปิดโปรแกรม Padlet ให้นักเรียนแต่ละคนตอบว่า หลังจากการดูคลิปแล้ว นักเรียนเห็นปัญหาของเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้าง โดยเลือกมา 1 ด้าน ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยให้เวลาเขียน 2 นาที (แนวคำตอบ : เศรษฐกิจไทย, เงินเฟ้อ, แนวทางการรับมือเศรษฐกิจ)

4)     ครูเช็คคำตอบของนักเรียน ก่อนจะช่วยกันจัดหมวดหมู่ของปัญหาที่นักเรียนได้เขียนลงในโปรแกรม Padlet

ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงจุดยืน ร่วมกับเทคนิคผังมโนทัศน์ (10 นาที)

5)     หลังจากจัดหมวดหมู่แล้ว ให้นักเรียนที่มีหมวดหมู่ปัญหาใกล้เคียงกันมาอยู่รวมกลุ่มกัน ตามหมวดหมู่ของปัญหาที่นักเรียนได้เขียนตอบในโปรแกรม โดยครูพยายามจัดกลุ่มคำตอบให้เป็นประมาณ 5 กลุ่ม ใช้เวลา 2 นาที

6)     นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับใบภารกิจกับครูผู้สอน แล้วให้แต่ละกลุ่มเขียนปัญหาเศรษฐกิจไทย ที่ได้พบ หรือเคยเจอมา ลงในกระดาษที่ครูเตรียมให้ ใช้เวลา 3 นาที ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องคิดธุรกิจขึ้นมา 1 ธุรกิจ แล้วใช้หลักธรรมที่ครูจะแจกให้ในการป้องกันการล้มของธุรกิจ

7) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับใบความรู้ เรื่อง หลักธรรมกับเศรษฐกิจ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้ใบความรู้ 2 ชุด โดยใบความรู้แต่ละใบจะมี qr code ให้นักเรียนแสกนอ่านในรูปแบบออนไลน์ เพื่อช่วยกันเลือกว่า กลุ่มของตนจะใช้หลักธรรมใด ในการป้องกันธุรกิจของตนให้ประสบความสำเร็จ ให้เวลานักเรียนศึกษาเป็นเวลา 5 นาที

ขั้นที่ 3 ขั้นทดสอบจุดยืน (20 นาที)

8)     หลังจากศึกษาใบความรู้แล้ว ให้นักเรียนเลือกหลักธรรมที่จะใช้ในการป้องกันธุรกิจของตนให้ประสบความสำเร็จ โดยนักเรียนจะต้องนำหลักธรรมที่จะมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ลงในกระดาษปรู๊ฟ ในรูปแบบของผังมโนทัศน์

9)     แต่ละกลุ่ม โฆษณาเครื่องมือของกลุ่มตนเอง ให้กลุ่มอื่น ๆ ได้ฟัง โดยแต่ละกลุ่มมีเวลาโฆษณาให้กลุ่มอื่นฟัง กลุ่มละ 1 นาที ซึ่งนักเรียนจะต้องพยายามขายไอเดียของกลุ่มตนเอง ให้กลุ่มอื่นซื้อให้ได้ หรือโน้มน้าวให้เพื่อนมาเลือกวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มนักเรียน

    ขั้นที่ 4 ขั้นขัดเกลาหรือปรับค่านิยม (5 นาที)

10) ผู้สอนสรุปแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มว่ามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร พร้อมอธิบายหลักธรรมที่แต่ละกลุ่มนำมาใช้ พร้อมอธิบายข้อดีข้อเสียของแต่ละกลุ่ม และกล่าวชื่นชมนักเรียน

ขั้นที่ 5 ขั้นตรวจสอบและยืนยันจุดยืน (5 นาที)

11)     นักเรียนแต่ละกลุ่มเมื่อทำผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำผลงานของกลุ่มตนเอง ไปติดที่กระดาน แล้วให้นักเรียนภายในห้องไปเดินดูวิธีการแก้ปัญหาเพิ่มเติม แล้วให้เลือกว่านักเรียนจะซื้อไอเดียของกลุ่มใด ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีสิทธิซื้อได้คนละ 1 ไอเดีย โดยสามารถเลือกซื้อไอเดียของกลุ่มตนเองได้ กลุ่มใดที่มีคนซื้อมากที่สุด จะได้เป็นกลุ่มธุรกิจยอดเยี่ยม ซึ่งจะได้สิทธิพิเศษ 1 อย่างจากครู ซึ่งเป็นการ์ดที่สามารถนำไปใช้ในคาบเรียนถัดไปได้ โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ ว่าอยากจะได้การ์ดอะไร แล้วสามารถใช้ตอนไหนก็ได้ตามที่ต้องการ


ผลลัพธ์ที่เกิด หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้น

นักเรียนได้ร่วมระดม แนวทางการแก้ปัญหาที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร หากเจอปัญหาดังกล่าว หรือช่วยกันเสนอแนวทางการแก้ปัญหา หรือคำแนะนำกับบุคคลที่กำลังเผชิญปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีความน่าสนใจ และเป็นแนวทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ชมผลงานนักเรียนได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

บริบท หรือ ข้อเสนอแนะ

สำหรับกิจกรรมนี้ เมื่อนำไปใช้แล้ว นักเรียนก็เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และได้เสนอแนวทางการนำหลักธรรมไปปรับใช้ โดยผม ได้เลือกหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากิน มาให้นักเรียนศึกษา และปรับใช้ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และนำไปปรับใช้ได้ทันที

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 3

ชื่อไฟล์​: ปัญหาปากท้อง.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 6 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)