icon
เข้าสู่ระบบ

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

การเรียนเคมีเป็นเรื่องที่นักเรียนค่อนข้างไม่อยากเรียนและค่อนข้างเข้าใจยาก โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่องเริ่มต้นในวิชาเคมีคือเรื่องตารางธาตุ ซึ่งนักเรียนจะต้องมีความเข้าใจในการแบ่งความเป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ตำแหน่งแถวหรือหมู่ ตำแหน่งกลุ่มของธาตุ ก่อนเข้าสู่เนื้อหาวิชาเคมีอย่างแท้จริง แต่นักเรียนส่วนใหญ่มองว่าวิชาเคมีเป็นวิชาที่เรียนยาก และยากต่อการเข้าใจจึงทำให้นักเรียนหลาย ๆ คนไม่สามารถระบุตำแหน่งต่าง ๆ ของตารางธาตุที่เป็นเนื้อหาพื้นฐานไม่ได้ ดังนั้นเราจึงมีแนวคิดที่จะเอา BINGO มาใช้ในการช่วยจำหรือช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นวิธีดึงดูดความสนใจให้นักเรียนมีความอยากรู้ อยากเห็น อยากเล่น และสนใจในเรื่องตารางธาตุมากขึ้นนั่นเองค่ะ

ขั้นตอน

กระบวนการเล่น BINGO ตารางธาตุจะใช้หลังจากที่ผู้เรียนได้รับการเรียนการสอนเรื่องตารางธาตุ

  1. ผู้สอนทำการสอนเรื่องตารางธาตุโดยสอนให้ผู้เรียนดูว่าอะไรคือคาบ อะไรคือหมู่ ธาตุกลุ่มโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะอยู่ตรงไหน
  2. ผู้สอนนำ BINGO มาให้ผู้เรียนได้เล่น โดยผู้สอนอธิบายวิธีการเล่นดังนี้

-ให้นักเรียนรับบอร์ดตารางธาตุไปคนละ 1 อัน พร้อมหยิบตัววางคนละ 1 ถุง

-ผู้สอนเริ่มเล่นเกมโดยขานตำแหน่งคาบ หมู่ และกลุ่มของธาตุ จากนั้นให้ผู้เรียนดูตารางธาตุตามคาบ หมู่ และกลุ่มของธาตุตามที่ผู้สอนได้ขานออกมา เช่น ผู้สอนขานว่า คาบ 2 หมู่ 1 กลุ่มโลหะ แปลว่าผู้เรียนต้องวางตัววางที่ธาตุ Li ลิเทียม

-เมื่อผู้เรียนเล่นจนเจอผู้ชนะแล้วให้ขานว่า Periodic

-ผู้สอนอาจจะมีของรางวัลเล็กน้อยมอบให้ผู้ชนะ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนคนอื่นมีความอยากชนะ ซึ่งจะนำไปสู่ความตั้งใจมากขึ้น

ผลลัพธ์ที่เกิด หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นคือ ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสนุกสนานกับเนื้อหามากขึ้น

ไม่มีคำอธิบาย

บริบท หรือ ข้อเสนอแนะ

ผู้สอนสามารถใช้บอร์ดเกมประยุกต์ใช้กับเนื้อหาอื่นได้นะคะ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: Bingo Periodic.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 35 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(0)