icon
giftClose
profile
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนี้ใช้ในการสำรวจความรู้สึกของนักเรียนก่อนเข้าชั้นเรียน เพื่อเป็นการเช็คความรู้สึกของผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองว่าเป็นอย่างไร อีกทั้งทำให้ครูผู้สอนสามารถทำความเข้าใจนักเรียนในชั้นเรียนในวันนั้นๆได้ อีกทั้งยังเป็นการสำรวจความรู้สึกทางด้านสุขภาพจิตของนักเรียน ซึ่งเป็นการเข้าถึงสุขภาพจิตนักเรียนในเบื้องต้น

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 16

ชื่อไฟล์​: 2.png

ดาวน์โหลดแล้ว 725 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(27)
เก็บไว้อ่าน
(17)