icon
เข้าสู่ระบบ

แก้ไขปัญหาสังคมด้วยขั้นตอน TLTJ Model

9922
ภาพประกอบไอเดีย แก้ไขปัญหาสังคมด้วยขั้นตอน TLTJ Model

ผลงานการแก้ไขปัญหาสังคมของนักเรียน ด้วยขั้นตอนการเรียนรู้แบบ TLTJ Model

** ภาพจาก canva.com

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้


ขั้นตอนที่ 1 สอนด้วยความคิดรวบยอด (T1)

ขั้นตอนที่ 2 เรียนรู้แล้วนำไปเชื่อมโยงกับกรณีตัวอย่าง (L)

ขั้นตอนที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (T2)

ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาสรุปความรู้ เพื่อแสดงผลงาน (J)

ขั้นตอนการนำไปใช้

  1. เรียนรู้กรอบเนื้อหาจากหนังสือเรียน
  2. เรียนรู้ความคิดรวบยอด โดยมีครูเป็นผู้แนะนำ (T1)
  3. ยกตัวอย่างสถานการณ์ร่วมกัน (L) (T2)
  4. เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน (Weir) ได้แก่ ปัญหาคืออะไร, สาเหตุของปัญหาคืออะไร, เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และเลือกวิธีการแก้ปัญหาเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์) (T1)
  5. เสนอวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน *ในขั้นตอนนี้สามารถเสนอเป็นไอเดียการแก้ปัญหาที่นักเรียนคิดว่าเป็นไปได้ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาได้
  6. เข้ากลุ่ม และสุ่มเลือกการ์ดสื่อ
  7. สืบค้นปัญหาสังคมที่ปรากฏในสื่อที่ได้รับ (1 สถานการณ์) (L) (T2)
  8. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนร่วมกัน (T2)
  9. สรุปข้อมูล เพื่อนำเสนอ (J)
  10. นำเสนอหน้าชั้นเรียน เมื่อนำเสนอเสร็จในแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกในห้องแสดงความคิดเห็นร่วมกัน (J) (T2)


ผลที่เกิดขึ้น

นักเรียนได้เรียนรู้สาระสำคัญที่กระชับ ส่งผลให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์ตัวอย่างได้ง่ายขึ้น รวมถึงจากกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้จากตัวอย่างนอกเหนือหนังสือเรียน และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ/ หรือในอนาคต***ขอบคุณไอเดียการ์ดสื่อจากน้องเข็ม น้องรหัส 238 นะคะ


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)