icon
เข้าสู่ระบบ

กิจกรรม ระดมความคิดชวน ม.5 เช็กลิสต์ก่อนเป็น ม.6

6921
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรม ระดมความคิดชวน ม.5 เช็กลิสต์ก่อนเป็น ม.6

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

จุดประสงค์การเรียนรู้

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการวางแผนชีวิต
ช่วยกันระดมความคิดเพื่อให้ได้ลิสต์ใหม่ที่ตนเองอาจมองข้ามไป

ขั้นตอน

กิจกรรมแนะแนว Brainstorming TO DO List เช็กลิสต์ก่อนเป็น ม.6
  • ครูยกตัวอย่างลิสต์สิ่งที่ต้องทำก่อนจะเป็น ม.6 ให้นักเรียนดู เช่น หาข้อมูลหลักสูตรที่สนใจ แล้วจัดอันดับความต้องการอยากจะเรียน,เตรียมกิจกรรมใส่พอร์ตตามกฎเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย (อาจอ้างอิงแนวทางจากปี66),เตรียมเงิน เป็นต้น
  • จากนั้นให้นักเรียนในชั้นเรียนช่วยกันระดมความคิดถึงสิ่งที่ต้องทำลงในใบกิจกรรมแผนใหญ่ โดยอาจให้ผู้เรียนบอกคนละ 1

รายการโดยไม่ซ้ำกับเพื่อนคนอื่น

  • อาจใช้วงล้อสุ่ม หรือจับฉลากเลขที่คนที่จะได้เสนอความคิด

  • ขั้นสุดท้ายครูแจกเช็กลิสต์ประจำเดือนให้นักเรียนช่วยกันเสนอความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อาจต้องทำในแต่ละเดือนก่อนจะเป็น ม.6 หรือ เป็น ม.6แล้วเดือนไหนควรทำอะไรเตรียมพร้อมอะไรบ้าง

ผลลัพธ์ที่เกิด หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้น

ผู้เรียนในชั้นเรียนนั้น จะได้รายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อนำไปปรับใช้กับตัวเองในการเตียมพร้อมการศึกษาต่อในระบบ TCAS

บริบท หรือ ข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้สื่อภาพอาจเหมาะกับห้องเรียนที่อุปกรณ์พร้อมและนักเรียนมีอุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน อินเตอร์เน็ต โปรเจคเตอร์ เป็นต้น
หากเป็นชั้นเรียนที่อุปกรณ์ไม่พร้อม อาจปรับให้นักเรียนทำลงในกระดาษ หรือสมุดกิจกรรมแนะแนว

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 7

ชื่อไฟล์​: 2.png

ดาวน์โหลดแล้ว 29 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(1)